REG

Mavshack publicerar prospekt angående företrädesemission av units

Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") kan idag meddela att prospektet angående vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen") har godkänts av Finansinspektionen (FI). Prospektet finns nu tillgängligt på Mavshacks hemsida, https://investor.mavshack.com/emissionen/. Prospektet finns även tillgängligt på Hagberg & Aneborns hemsida hagberganeborn.se samt på Finansinspektionens hemsida fi.se. Teckningsperioden startar den 18 juni 2021 och avslutas den 2 juli 2021.

Erbjudandet i korthet:

Teckningsperiod: Emissionens teckningsperiod är från och med 18 juni 2021 till och med 2 juli 2021. Kostnad för deltagande: Erbjudandet är vederlagsfritt. Dvs. det utgår ingen kostnad för en tecknad unit.

Företrädare vid teckning av units

Erbjudandet riktar sig till de existerande aktieägarna i Mavshack vid avstämningsdagen den 16 juni 2021. Allmänheten kommer inte att erbjudas rätt att delta i Företrädesemissionen utan stöd av units.

Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 14 juni 2021. Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 15 juni 2021. Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 16 juni 2021. Teckningstiden löper från och med den 18 juni 2021 till och med den 2 juli 2021. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 juni 2021 till och med den 29 juni 2021.

Allmänheten ges inte möjlighet att teckna andelar i företrädesemissionen utan stöd av uniträtter. Teckningsformulär för teckning av units kommer att finnas tillgängliga på Mavshacks och Hagberg & Aneborns Fondkommissions respektive webbplatser från och med den 18 juni 2021. Aktieägare, som på avstämningsdagen var direkt registrerade i Euroclear Sweden AB, får ett förtryckt tilldelningsformulär (som förklarar innehavet av unit rättigheter), ett prenumerationsformulär, en informationsmapp samt villkoren för nyemissionen. Aktieägare, vars innehav av aktier i Mavshack var bank- eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen, kommer att få en information och villkoren för företrädesemissionen.

Mavshacks aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per tre (3) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:3. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Allmänheten ges inte rätt att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Företrädesemissionen består av 319 788 322 units som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 319 788 322 teckningsoptioner av serie TO2 samt 319 788 322 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den riktade unitemissionen.

Eftersom att units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Mavshack inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Mavshack till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie för TO 2 och 0,44 SEK per aktie för TO 3.

Nyttjandeperioden för teckningsoption av serie TO 2 är mellan den 7-21 maj 2022 och för teckningsoption av serie TO 3 mellan den 3-17 maj 2023. Genom emissionen av teckningsoptioner TO 2 och TO 3 inklusive den riktade unitemissionen som redan genomförts) kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med maximalt 1 159 576 645 aktier vilket innebär en utspädning om 55 procent.

Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna av serie TO2 och TO 3 på Nasdaq First North Growth Market Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08-12451790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank