Mavshack publicerar bokslutskommuniké för 2014

Mavshack publicerar härmed sin bokslutskommuniké för 2014. Fullständig rapport finns tillgänglig på www.mavshack.se.

-Nettoomsättning för perioden uppgick till 15,6 mkr (2,1 mkr)
-Rörelseresultat för perioden uppgick till -5,0 mkr (-6,4 mkr)
-Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-6,3 mkr)
-Periodens resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,24 kr)

Nyckeltal koncernen

  Q4 2014 Q4 2013 FY 2014 FY 2013 FY 2012
Nettoomsättning (tkr) 15.623 2.052 50.871 5.081 5.276
Nettoresultat (tkr) - 6.097 - 6.311 - 33.889 - 14.021 - 7.278
Balansomslutning (tkr) 64.842 15.393 64.842 15.393 8.827
Soliditet (%) 37 77 36 77 16
Nettoresultat per aktie (kr) - 0,17 - 0,24 - 0,96 - 0,53 - 0,42
Utestående aktier enligt aktiebok 35.458.545 26.383.864 35.458.545 26.383.864 17.402.460


Bästa aktieägare,

När vi stänger 2014 ser jag tillbaka på ett mycket händelserikt år. Mavshack har haft en enorm omsättningstillväxt. Tack vare vårt tidiga inträde på den asiatiska marknaden, har vi fått förståelse för de lokala köpbeteendena och fullt ut kunnat exekvera på detta. Samtidigt har vi under året haft en mycket stark tillväxt av trafiken till vår hemsida. Tillväxten har möjliggjorts genom transformeringen av mavshack.com från en hemsida med enbart filippinskt innehåll till en heltäckande asiatisk onlinetjänst.

Mavshack har i dag cirka 10.000 titlar på 16 språk, vilket bl.a. innebär att vi är världens mest heltäckande indiska underhållningstjänst. Jag är mycket stolt över Mavshacks trimmade och produktiva organisation för att de åstadkommit allt detta på så kort tid. De mål vi satte upp för 2014 har uppnåtts och för det mesta är resultatet av det vi gjort gott. Självklart har vi gått på en del minor under året som t ex att vi missbedömt betalningstider från våra kunder. Generellt är betalningstiderna i Asien betydligt längre än de vi är vana vid i Europa vilket påverkar vårt kortsiktiga kassaflöde negativt.

Mavshack fortsätter att växa kraftigt och för att klara av den expansiva takt vi håller krävs inte bara kapital utan kompetens och resurser. Därför har vi tecknat flera nya samarbetsavtal under framförallt fjärde kvartalet, där Hub Media och 1 Mainstream är de största och mest betydelsefulla för Mavshack.

Hub Media är ett Singapore-baserat produktions-och distributionsföretag och en viktig aktör på den asiatiska marknaden. Tack vare avtalet med dem har vi avsevärt utökat vårt mediabibliotek. Totalt har Hub Media ställt över 220.000 timmar innehåll till vårt förfogande. Hub Media-avtalet blev startskottet för Mavshacks satsning på kinesiskt innehåll. På grund av de restriktioner som finns i Kina har vi valt att begränsa erbjudandet till kineser boende utanför Kina, denna marknad är dock mycket stor och satsningen blir ett viktigt led i vår strategi att erbjuda lokalt innehåll globalt online. Vi har idag användare i 81 länder och vi arbetar konstant med att stärka vår position inom vår primära målgrupp, dvs. diasporan från de asiatiska länderna.

Vidare kommer Mavshack, i samarbete med Hub Media, under våren att presentera närmare detaljer kring bolagens samproduktionsprojekt. För Mavshack är möjligheten att producera eget innehåll ett viktigt steg i bolagets utveckling i värdekedjan. Att gå från en streamingtjänst bland andra till en unik tjänst med exklusivt premium innehåll blir ett viktigt steg som kommer ge oss en betydande konkurrensfördel på dagens marknad. Genom samarbetet med Hub Media har vi fått tillgång till den expertis som behövs för att minska risken i dessa projekt.

Avtalet med 1 Mainstream möjliggör att Mavshack under våren 2015 kommer att integreras på enheter som redan idag finns i över 50 miljoner hushåll, som exempelvis Sony Playstation, Microsoft Xbox, Smart TV från Samsung samt andra populära enheter som Skys Now och Roku.

Att satsningen på Indiskt innehåll var lyckad finns det inget tvivel om. När vi sammanfattar helåret 2014 ser vi att Indien står för mer än hälften av bolagets omsättning. I Filippinerna har vi under fjärde kvartalet varit en aktiv del i förberedelserna inför Påvens besök i landet under januari 2015. Sammantaget ser jag positivt på Mavshacks delaktighet och gör gärna liknade projekt i framtiden.

Den största utmaningen jag ser för 2015 är att öka försäljningen online samt att konvertera våra offline-kunder till online-kunder. Dagens försäljning domineras av förutbetalda kontantkort med pinkoder. Denna form av offline-försäljning har i huvudsak fungerat bra och betingas av existerande konsumtionsmönster på dessa marknader. Vi ser vikten av offline-försäljning då det fortfarande finns en hög tröskel mot att använda elektroniska betalmedel på flera asiatiska marknader. Vi har noterat att även den största aktören av internet-TV, Netflix, nyligen lanserat samma försäljningsmodell när de nu ger sig in på den latinamerikanska marknaden där elektroniska betalningar också befinner sig i en utvecklingsfas.

Under 2014 inkom cirka 5 procent av intäkterna via elektroniska prenumerationer, där merparten kommer från de asiatiska ländernas diaspora. Vi arbetar aktivt för att möta den skiftande konsumtionstrenden i Asien som innebär att elektroniska betalningar börjar bli allt vanligare. För att ligga i framkant inom detta område arbetar vi intensivt med att integrera Mavshack med flertalet elektroniska betalningstjänster som nu vuxit fram på den asiatiska marknaden. Sedan ett par dagar går det till exempel även att använda den virtuella valutan Cherry Credits på mavshack.com. Det är intressant att notera att vi under fjärde kvartalet började se ett tydligt konsumtionsskifte bland våra användare från hemsidan till våra iOS och Android-appar. I längden kommer detta att gynna oss då tillgängligheten blir högre.

Tillsammans med mitt team är jag entusiastisk inför framtiden och tror att 2015 blir ett banbrytande år. Vi är övertygade om att Mavshack inom det närmsta året kommer ännu närmare målsättningen att bli ett hushållsnamn och det självklara alternativet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack kommer under våren ta fram en ny strategisk plattform för vår fortsatta tillväxt, där även beslut om eventuellt byte av handelsplats för aktien kommer att ingå. Av denna anledning kommunicerar vi i dagsläget inte specifika mål för 2015, även om jag vet att många efterfrågar detta.

Till sist vill jag tacka alla bolagets aktieägare för förtroendet under 2014. Vi blev hela 200 fler under fjärde kvartalet och hoppas att ni, liksom jag, kommer att delta i vårens företrädesemission!

Stockholm den 20 februari, 2015

Jonas Litborn VD

För mer information kontakta
Jonas Litborn VD
[email protected]
+46 70 640 07 40

Om Mavshack
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank