REGMAR

Mavshack föreslår riktad emission av aktier om 57,2 MSEK samt föreslår riktad emission och företrädesemission av teckningsoptioner

Större aktieägare som representerar cirka 15 % av aktierna i Mavshack AB ("Mavshack" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av aktier om 57,2 MSEK till en teckningskurs om 0,22 SEK per aktie. Vidare föreslår dessa ägare att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av units (bestående av teckningsoptioner av två olika serier) till investerarna i den riktade emissionen och bemyndigar styrelsen att fatta beslut om företrädesemission av units (bestående av teckningsoptioner av samma serie som de som riktas till långivarna). Units i den riktade emissionen och företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande. Med anledning av transaktionerna har Bolaget beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 16 april 2021 (tidigare planerat datum var den 7 maj 2021) samt datumet för publiceringen av delårsrapporten för Q1 2021 till den 15 april 2021 (tidigare planerat datum var den 27 april 2021). Förslagen ovan syftar till att stödja Mavshacks övergripande mål framåt. Den riktade emissionen av aktier ger Bolaget upp till 57,2 MSEK och den riktade unitemissionen och företrädesemission kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 446 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av båda serierna och innan emissionskostnader.

"Vi ser att intresset för liveshopping är större än någonsin och vi vill att så många av våra aktieägare ska ha möjlighet att delta på resan framöver. Vi har tagit ett första steg genom lanseringen av vår första liveshoppingprodukt under januari och vi har mer på gång inom det affärsområdet under 2021. Genom att ge vederlagsfria optioner till alla ägare ger vi något tillbaka, samtidigt som vi skapar förutsättning för ett framtida kassaflöde inom gruppen för fortsatt tillväxt", säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack.

Den riktade emissionen av aktier

Den riktade emissionen av aktier består av upp till 260 000 000 aktier med en teckningskurs om 0,22 SEK per aktie, vilket ger en bruttolikvid om 57,2 MSEK. Den riktade emissionen av aktier föreslås riktas till ett antal investerare, däribland medlemmar av Bolagets styrelse och ledning ("Investerarna"). Investerarna har åtagit sig att teckna sig för totalt 57,2 MSEK under förutsättning att årsstämman fattar beslut om den riktade emissionen av units.

Teckningskursen i den riktade emissionen av aktier motsvarar en rabatt om c:a 10 % av den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq") under de senaste 10 handelsdagarna före dagen för publicerandet av denna pressrelease. Betalning av aktierna i den riktade emissionen av aktier föreslås ska ske senast den 23 april 2020. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var huvudsakligen att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Genom den riktade emissionen av aktier kommer antalet aktier i Bolagets att öka med upp till 260 000 000 till 959 364 967 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 26 000 000 SEK till 95 936 496,70 SEK. Den riktade emissionen av aktier medför en utspädning om 27,1 %. Den riktade emissionen av aktier föreslås vara villkorad av att årsstämman beslutar om (i) en riktad emission av 260 000 000 units, bestående av teckningsoptioner av två olika serier (totalt 520 000 000 teckningsoptioner) till Investerarna (den "Riktade unitemissionen") och (ii) bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en företrädesemission till Mavshacks befintliga aktieägare av 319 788 322 units, bestående av teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade unitemissionen (totalt 639 576 645 teckningsoptioner) ("Företrädesemissionen"), se mer information nedan. Den Riktade unitemissionen kommer att ha samma villkor som Företrädesemissionen med den skillnaden att dessa units kommer att emitteras och levereras till Investerarna i anslutning till att beslutet fattas av årsstämman. Företrädesemissionen i korthet.

Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen. Företrädesemissionen består av 319 788 322 units som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 639 576 645 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den Riktade Unitemissionen.

Mavshacks aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per tre (3) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:3. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Allmänheten ges inte rätt att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 25 maj 2021. Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 21 maj 2021. Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 24 maj 2021. Teckningstiden löper från och med den 28 maj 2021 till och med den 11 juni 2021. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq under perioden från och med den 28 maj 2021 till och med den 8 juni 2021. Alla dessa datum är preliminärt satta.

Eftersom att units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Mavshack inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Mavshack till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie för TO 2 och 0,44 SEK per aktie för TO 3.

Nyttjandeperioderna är följande för serie TO 2 är mellan den 7-21 maj 2022 och för serie TO 3 mellan den 3-17 maj 2023. Genom emissionen av teckningsoptioner för TO 2 och TO 3 sammantaget (inkluderande den riktade unitemissionen) kan antalet aktier i Bolagets att komma öka med upp till 1 159 576 645 aktier innebärande en utspädning om 55 %. Upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen. Bolaget kommer att ansöka om upptagande av teckningsoptionerna i den riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen till handel på Nasdaq. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

Prospekt

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen och upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt på Mavshacks hemsida före teckningsperiodens start.

För mer information, vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, 08-12 451 790 Informationen är sådan som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021 kl. 17:20 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank