Korrigering - Kommuniké från bolagsstämma

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma, publicerad 15.00 CEST 24 maj 2019, saknade beslutspunkt för ändring av bolagsordning. Denna korrigerade kommuniké ersätter därmed den tidigare publicerade.

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 24 maj 2019. Totalt var 34 503 173 röster av 318 823 526 (10,82 %) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades

Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2018.

Stämman beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Jonas Litborn och Freddie Matta, Rainier David, Esbjörn Nordesjö och Ragnar Krefting.

För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.mavshack.se.

Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 500 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om en uppdatering av formulering kring bolagets verksamhet. (§3) Förslag: Bolaget skall genom dotterbolag bedriva rörelse, äga och förvalta aktier samt driva därmed förenlig verksamhet.

Beslut fattades även att en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§4) att uppgå till mellan 20.000.000 SEK och 80.000.000 SEK (från 10.000.000 SEK - 40.000.000 SEK) ska ske. Motsvarande höjning av gränsen för antalet aktier (§5) att uppgå till mellan 200.000.000 och 800.000.000 (från 100.000.000 - 400.000.000).

Stämman beslutade även om uppdatering av formuleringen avstämningsförhållande (§12) av namnändring av lagen (1998:1479) av Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bemyndigande att emittera aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner i Mavshack AB.

Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Bemyndigandet omfattar totalt 100 000 000 aktier exkluderat aktier som emitterade teckningsoptioner berättigar till.

Årsstämman godkände huvudägarnas förslag om emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen kan högst uppgå till 31 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 31 000 000 nya aktier i Mavshack AB under perioden 31 oktober 2020 till 30 april 2021 till teckningskursen 0,5 kr per tecknad aktie.

Stockholm den 27:e maj 2019

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank