Kompletterande information avseende Mavshacks försäljning och intäktsredovisning

Mavshack AB (publ) (nedan "Mavshack" eller "Bolaget") publicerade den 29 april 2015 delårsrapport för det första kvartalet 2015. Bolaget önskar med detta pressmeddelande lämna kompletterande information beträffande Bolagets försäljning och intäktsredovisning.

För första kvartalet 2015 rapporterade Mavshack en försäljning på 0,3 MSEK, vilket kan jämföras med 5,4 MSEK under första kvartalet 2014 och 50,9 MSEK för helåret 2014. Merparten av försäljningen sker genom försäljning av kodkort till distributörer, medan en mindre del sker online. Kodkorten säljs vidare till slutkonsumenter som genom dessa koder får tillgång till streamade TV-tjänster i viss mängd eller under viss tid. Nedgången i försäljningen under första kvartalet 2015 förklaras i allt väsentligt av att försäljning av större mängder av sådana kodkort uteblev.

I bokslutskommunikén 2014 anges att försäljningen under året till 95 procent skedde via distributörer och till 5 procent via elektroniska prenumerationer. Försäljningen till distributörer skedde genom totalt sju större order. Det kan konstateras att faktiska kredittider i så gott som samtliga dessa affärer väsentligt överstigit de avtalade. Trots detta har Bolaget hittills inte konstaterat några kreditförluster, utan fordringarna som har reglerats har reglerats vid senare tillfällen. Bolaget har även idag förfallna fordringar som inte reglerats.

Den största av de större försäljningar av kodkort som gjordes under 2014 uppgick till 21 MSEK, och skedde under tredje kvartalet 2014 till en distributör i Filippinerna. Dessa kodkort var avsedda för en stor kampanj runt Påvens besök i Filippinerna under januari 2015. Kampanjens utfall blev väsentligt sämre än vad det filippinska bolaget beräknat varför Mavshack under det första kvartalet 2015 tog initiativ till att föra över icke utnyttjade kodkort och åtaganden till en annan filippinsk partner. En betalningsplan som sträcker sig till tredje kvartalet 2015 upprättades med denna nya partner. En första delbetalning enligt betalningsplanen erhölls i april. Planen innehåller totalt sex periodiska delbetalningar varav en är utförd och fem kvarstår. Resterande betalningars storlek återspeglar tidsplanen för den planerade försäljningen av kodkort till slutkonsument. Mavshack bedömer inte att det föreligger något behov att skriva ned denna fordran.

En annan betydande fordran som härrör från 2014 års större order är på ett indiskt bolag som köpt en stor volym förbetalda prenumerationer (s.k. "vouchers"). Denna fordran, som uppgår till 16,8 MSEK, är förfallen och en betalningsplan håller på att förhandlas samtidigt som ett antal sälj- och marknadsplaner implementeras. Under det andra kvartalet 2015 har dessa vouchers börjat säljas till konsumenter i Mellanöstern. Mavshacks abonnemang säljs i detta fall primärt via så kallade "bundles" där abonnemangen paketeras tillsammans med andra produkter, så som mobiltelefoner, surfplattor, TV-apparater, set-top boxar och datorer. Mot bakgrund av distributörens aktiviteter och den dialog som förs om utformning av betalningsplan bedömer Mavshack inte att det föreligger något behov att skriva ned denna fordran.

De övriga fem större beställningar som erhölls under 2014 har reglerats i sin helhet.

Mavshack har dragit lärdom av hur denna typ av fordringar utvecklats och har valt att pröva en annan modell för försäljning i vilken Mavshack tillhandahåller ett lager av kodkortsnummer för varje distributör, och distributören debiteras i takt med att detta lager säljs vidare till konsument. I praktiken innebär detta att Mavshack fakturerar distributören för prenumerationer som köpts av slutkonsumenter, månadsvis i efterskott.

Det förändrade sättet att sälja abonnemang via kodkort och vouchers innebär lägre intäkter för Mavshack vid varje faktureringstillfälle. De stora försäljningar av kodkort som gjordes under 2014 innebär att det finns stora volymer hos distributörer som ännu inte överlåtits till slutkonsumenter, vilket bedöms inverka negativt på försäljningen under 2015. Mavshack bedömer dock utsikterna som goda att fordringar avseende dessa order kommer att inflyta under året, vilket då påverkar Bolagets kassaflöde positivt och minskar kundfordringarna.

Den kursnedgång som följde på delårsrapportens offentliggörande den 29 maj 2015 resulterade i att Mavshack tvingades förändra den finansiering som företrädesemissionen avsåg att hantera, vilket även föranledde handelsstopp i aktien. Den finansieringslösning som nu föreslås presenteras i ett separat pressmeddelande.

12 maj 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Enqvist, styrelsens ordförande, tel: 08-12451790
Jonas Litborn, styrelseledamot, tel: 08-12451790
Anders Lindén, t.f. VD, tel: 08-12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank