Kommuniké från extra bolagsstämma i Mavshack

Den 4 juni 2015, hölls extra bolagsstämma i Mavshack AB (publ), med organisationsnummer 556721-5388. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av beslut om s.k. rättviseemission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en företrädesemission av högst 20 153 636 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 076 818 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma samtliga av bolagets befintliga aktieägare enligt följande. För varje tre (3) aktier som befintlig aktieägare innehar ges rätt at teckna en (1) aktie.
2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 11 juni 2015.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas en (1) krona.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista under perioden från och med den 15 juni 2015 till och med den 29 juni 2015, eller sådant datum som styrelsen bestämmer. Betalning för tecknade aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter ska ske samtidigt som teckning skett genom kontant betalning. Betalning för tecknade aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska ske inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning, samt i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata i förhållande till ställda garantier. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om att tilldelning besluta om tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med registrering av aktien hos Bolagsverket samt upptagande av aktien i bolagets avstämningsregister. 
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Godkännande av beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att emittera högst 7 179 809 teckningsoptioner varigenom aktiekapitalet, efter påkallande av teckningsoptionerna, kan komma att öka med högst 3 589 904,5 kronor (ej beaktat eventuell omräkning).

För emissionen ska följande villkor gälla:
1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de aktieägare som tecknat aktier, med företräde, i den emission som beslutades av styrelsen den 3 februari 2015 och som registrerades av Bolagsverket den 30 april 2015, varvid varje tecknad aktie i emissionen ska ge rätt att teckna sju teckningsoptioner.
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Skälet till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att Bolaget, med anledning av kursnedgång, vill kompensera de som tecknat aktier med företrädesrätt enligt punkt 1.
5. Optionerna berättigar innehavaren ("Optionsinnehavaren") att från och med [registrering av Optionerna hos Bolagsverket ] och intill den dag som infaller sex (6) månader därefter ("Optionstiden") påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget för varje innehavd Option till en teckningskurs om 0,50 krona per aktie ("Teckningskursen").
6. Styrelsens ordförande, eller den han utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

5 juni 2015

För mer information kontakta:

Anders Lindén, 08-124 517 90

VD

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank