Kommuniké från extra bolagsstämma i Mavshack

Den 16 juli 2015 hölls extra bolagsstämma i Mavshack AB (publ), med organisationsnummer 556721-5388. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av beslut om utgivande av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) varigenom aktiekapitalet efter påkallande kan komma att öka med högst 5 000 000 kronor som ett incitamentsprogram innefattande i huvudsak följande villkor:

1. Bolagsstämman fastställer styrelsens beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie.

2. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 augusti 2015 till 31 mars 2017.

3. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att tecknas av Mavshack Movies AB ett av Bolaget helägt dotterbolag ("Dotterbolaget").

4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolagets koncern, bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget.

5. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

6. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

7. Bolagets styrelseordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 50 000 000 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen skall bemyndigas att med iaktagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits omvaldes Jonas Litborn, Tobias Fridman och Ulf Nilsson samt nyvaldes Alfredo Matta samt Rainer David.

16 juli 2015

För mer information kontakta:
Anders Lindén, 08-124 517 90
VD

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank