Kommuniké från bolagstämma

Stockholm 2015-04-29

Utöver sedvanliga årsstämmobeslut avseende bl.a. fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören fattade årsstämman den 29 april följande beslut:

- Till ordinarie styrelseledamöter valdes Christer Enqvist, Ulf Nilsson, Jonas Litborn, Ron Tan, Tobias Fridman.
- Ernst & Young och Per Karlsson omvaldes som revisor.
- Årsstämman beslutade att ett arvode om maximalt 500 000 kr ska utgå till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.
- Årsstämman beslutade att bolagsordningens
o 4 § får följande nya lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor." och att bolagsordningens 5 § får följande nya lydelse: "Antal aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 stycken.".
o Samt krav på föranmälan för deltagare på bolagsstämma införs enligt styrelsens förslag.
- Vidare beslutades det att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning, kvittning och/eller med bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Styrelsen har bemyndigande att nyemittera högst 25 000 000 aktier. Bemyndigandet gäller tills nästa årsstämma.
- Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för förvärv av immateriella rättigheter och tillgångar

Stämman justerade styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner.

6 maj, 2015

Jonas Litborn, VD
[email protected]
+46 70 640 07 40

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank