REG

Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 30 juni 2020. Totalt var 73 582 773 röster av 568 465 876 (12,94 %) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades

 • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag
 • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2019.
 • Stämman beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
 • Val av styrelse och revisor
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Jonas Litborn och Freddie Matta, Rainier David och Ragnar Krefting och som ny ledamot valdes Johan Eriksson.
  • Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 500 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
 • Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.
 • Bemyndigande att emittera aktier och teckningsoptioner
  • Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner i Mavshack AB.

   Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Bemyndigandet omfattar totalt 200 000 000 aktier exkluderat aktier som emitterade teckningsoptioner berättigar till.

 • Årsstämman godkände styrelsens förslag om emission av till ledande befattningshavare och nyckelpersoner:
  Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 31 december 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Mavshack AB, org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,20 kr per tecknad aktie.

  Köpkursen för optionerna bestäms vid förvärvstillfället enligt Black & Scholes metoden.

 • Stämman godkände de större aktieägarnas förslag enligt nedan.

  Teckningsoptioner riktade till vissa styrelseledamöter

  Större aktieägare ("Förslagsställarna") föreslår att bolaget ska emittera högst 5 000 000 teckningsoptioner, varav 3 000 000 ska kunna överlåtas till styrelsens ordförande och 500 000 ska kunna överlåtas till var och en av de fyra övriga styrelseledamöterna.

  Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 31 december 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Mavshack AB, org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,20 kr per tecknad aktie.


Stockholm den 30:e juni 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT, YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank