REG

Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 16 april 2021. Totalt var 73 023 059 röster av 699 364 967 (10,44 %) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

  • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
  • Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2020.
  • Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
  • Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Jonas Litborn och Freddie Matta, Rainier David, Ragnar Krefting och Johan Eriksson.
  • Ernst & Young AB valdes som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.
  • Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 500 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
  • Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Dessutom beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, innebärande ändring av antal aktier samt aktiekapitalets storlek.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med större aktieägares förslag om en riktad emission av högst 260 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,22 kronor till utvalda investerare samt en riktad emission av totalt 260 000 000 units till samma investerare. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie. En teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,44 SEK per aktie.

Därutöver beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om emission av teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 640 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade också att emittera högst 20 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 20 000 000 nya aktier såsom ett incitamentsprogram till anställda och andra nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2021 till och med den 31 december 2022 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget, org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,30 kr per tecknad aktie.

Slutligen beslutade stämman i enlighet med större aktieägares förslag att emittera högst 5 000 000 teckningsoptioner till samma villkor som i föregående stycke, varav 3 000 000 ska kunna överlåtas till styrelsens ordförande och 500 000 ska kunna överlåtas till var och en av de fyra övriga styrelseledamöterna.

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stockholm den 16 april 2021

För mer information vänligen kontakta:

VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank