REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 januari 2024, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 januari 2024, dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast den 8 januari 2024 per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.mavshack.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 januari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
  9. Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
  10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 9 föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om aktiekapital och antal aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

   § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier."

Föreslagen lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

   § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier."

Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 12 622 646 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

Punkt 9 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning, att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 18 313 305,42 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter ändring  av bolagsordningen och tillstånd från Bolagsverket. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde 4 öre.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 7-9  fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. Fullständiga förslag framgår av kallelsen.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolaget har 26 311 967 aktier och röster.

Stockholm i december 2023

MAVSHACK AB (PUBL)

Styrelsen


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank