REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 november 2022, dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast den 8 november 2022, per post till Mavshack AB (publ), Karlavägen 58, 5tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.mavshack.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 november 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Fastställande av antal suppleanter
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7- Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att tydliggöra Bolagets verksamhet, att bolagsordningens bestämmelse om verksamhet ändras. Samtidigt föreslås ändringar i aktie- och kapitalgränserna enligt följande.

Nuvarande lydelser:

"§ 3 Verksamhet

Bolaget ska genom dotterbolag bedriva rörelse inom IT-relaterade produkter och tjänster, utveckling av programvara, samt verksamhet inom Film-, video- och TV-programdistribution, äga och förvalta aktier samt driva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000 stycken.

Föreslagna lydelser:

"§ 3 Verksamhet

Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 300 000 000 och högst 5 200 000 000 stycken.

---

Punkt 8 - Fastställande av antal suppleanter

Aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill årsstämman inte ska ha suppleant.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullmaktsformulär kommer från och med den 24 oktober 2022 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mavshack.se.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 1 319 736 418aktier och röster.

Stockholm i oktober 2022
MAVSHACK AB (PUBL)
Styrelsen


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank