Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 11:e april 2014 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm.

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 5 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till Mavshack senast den 5 april 2014, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e- post [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 5 april 2014.

Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokolljusterare. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 6. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 8. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter. 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler. 10. Förlängning av teckningsoptionsprogram 11. Omvänd split. 12. Ändring av bolagsordningen. 13. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamöter och arvoden mm, punkt 7-8 Som förslag på nya styrelseledamöter föreslås Jonas Litborn, Johan Gorecki och Christer Enqvist. Övriga styrelseledamöter och revisorn kvarstår. Arvode till styrelsen föreslås uppgå till 500 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler, punkt 9 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning, eller apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 100 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Förlängning av teckningsoptionsprogram, punkt 10 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget förlänger tidigare beslutat optionsprogram på extra bolagsstämma den 9 december 2013 att gälla t.o.m. den 31 december 2014 istället för 31 juli 2014.

Omvänd split, punkt 11 I anledning av bolagets planerade listning på Nasdaq OMX First North och deras minimumkrav på 0,50 € på priset per aktie så föreslår styrelsen en omvänd split på 1:20.

Ändring av bolagsordningen, punkt 12 I anledning av omvända spliten föreslås motsvarande ändring av bolagsordningen.

Övrig information För giltigt beslut enligt punkterna 9, 11 och 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 10 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida, senast från och med fredagen den 28:e mars 2014 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2014 Mavshack AB (publ)

Styrelsen


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank