Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 09.30 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Rätt att delta
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 28 april 2017. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Mavshack senast 28 april 2017, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e-post [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 28 april 2017.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016, och styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.mavshack.se) från och med tisdagen den 14 april 2017 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:
   a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Val av styrelse, revisionsbolag och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
11. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
12. Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning.
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8-10
Huvudägarna i Bolaget avser att vid stämman lämna förslag på antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och förslag på styrelsearvoden. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 80 000 000 aktier Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Punkt 12
Procedur for att utse valberedning ("Valberedningen") i Mavshack AB (publ)
1. Bolaget skall ha en Valberedning som skall besta av minst tre ledamoter.
2. Valberedningen skall utses baserat pa den agarstatistik som bolaget erhaller fran Euroclear SwedenAB per den sista bankdagen vid utgangen av det tredje kvartalet.
3. Efter erhallande av agarstatistiken i punkt 2 ges styrelsens ordforande i uppdrag att kontakta de tre storsta agarregistrerade aktieagarna och uppmana dessa att, inom en med hansyn till omstandigheterna rimlig tid som inte far overstiga 30 dagar, skriftligen utse en ledamot till Valberedningen. Avstar aktieagare fran sin ratt att utse ledamot, eller utses inte ledamot inom angiven tid, skall ratten att utse ledamot av Valberedningen overga till den till rostetalet narmast foljande storsta aktieagare, som inte redan utsett eller har ratt att utse ledamot av Valberedningen. De salunda utsedda ledamoterna, tillsammans med styrelsens ordforande som sammankallande, skall utgora Valberedningen.
4. Ordforande i Valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den rostmassigt storsta aktieagaren savida Valberedningen inte enhalligt beslutar utse annan av en aktieagare utsedd ledamot till Valberedningens ordforande. Styrelsens ordforande skall inte vara Valberedningens ordforande.
5. Sa snart Valberedningens samtliga ledamoter och ordforande utsetts, skall Valberedningen meddela bolaget detta och darvid lamna erforderlig information om Valberedningens ledamoter och ordforande samt vilken aktieagare respektive ledamot representerar. Bolaget skall utan onodigt drojsmal publicera information om Valberedningens sammansattning pa Bolagets hemsida.
6. Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod borja den dag nar informationen publicerats pa bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod loper till dess nasta Valberedning vederborligen blivit tillsatt och dess mandatperiod borjat.
7. Avgar av aktieagare utsedd ledamot fran Valberedningen eller blir ledamot forhindrad att fullfolja sitt uppdrag, skall Valberedningen utan drojsmal uppmana den aktieagare som utsett ledamoten att, inom en med hansyn till omstandigheterna rimlig tid som dock inte far overstiga 30 dagar, utse ny ledamot av Valberedningen. Utser inte aktieagare ny ledamot inom angiven tid, skall ratten att utse ny ledamot av Valberedningen overga till narmast foljande till rostetalet storsta aktieagaren som inte redan utsett ledamot av Valberedningen eller tidigare avstatt fran sin ratt. Sker byte av ledamot I Valberedningen enligt foregaende stycke, skall reglerna i punkt 5 ovan aga motsvarande tillampning.
8. Anser en aktieagare att dennes aktieinnehav i bolaget har natt sadan storlek att det berattigar till deltagande i Valberedningen, kan aktieagaren skriftligen meddela detta till Valberedningen och samtidigt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar Valberedningen sadan skriftlig propa senast den 31 december och anser Valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet ar betryggande verifierat, skall Valberedningen meddela detta till aktieagaren, som da skall aga ratt att utse en ytterligare ledamot i Valberedningen. Darvid skall tillampliga delar i punkterna 3, 4 och 5 aga motsvarande tillampning. Mottar Valberedningen aktieagares propa efter den 31 december, foranleder propan ingen atgard.
9. Skulle Valberedningen vid nagot tillfalle besta av farre an tre ledamoter, skall Valberedningen likval vara behorig att fullgora de uppgifter som ankommer pa Valberedningen enligt detta bolagsstammobeslut.
10. Valberedningen skall utfora sitt uppdrag i enlighet med detta bolagsstammobeslut och tillampliga regler. I uppdraget ingar bland annat att lamna forslag till:

  • Ordforande vid arsstamma;
  • Ordforande och ovriga styrelseledamoter;
  • Arvode till icke anstallda styrelseledamoter;
  • Ovriga ersattningsnivaer till ledamoter;
  • Arvodering och val av revisorer.

11. Bolaget skall svara for skaliga kostnader rimligen forenade med Valberedningens uppdrag och arsstamman skall besluta om arvode till Valberedningens ledamoter.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2017

Mavshack AB (publ)
Styrelsen


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank