Fullständig kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 kl. 09.30 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Rätt att delta
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 11 maj 2016. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Mavshack senast 11 maj 2016, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e-post [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 11 maj 2016.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015, och styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.mavshack.se) från och med tisdagen den 26 april 2016 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:
   a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Val av styrelse, revisionsbolag och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
11. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
12. Ändring av bolagsordningen
13. Minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8-10
Huvudägarna i Bolaget avser att vid stämman lämna förslag på antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och förslag på styrelsearvoden. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 80 000 000 aktier (vilket ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser efter föreslagen ändring enligt punkt 12). Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Punkt 12
Med anledning av styrelsens förslag i punkt 11 och 13 föreslår styrelsen ändring av antal aktier samt aktiekapitalets storlek i bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att bolagsordningens 4 § får följande nya lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor." och att bolagsordningens 5 § får följande nya lydelse: "Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken.".

Punkt 13
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 46 842 777,200 kronor utan indragning av aktier till 11 710 694,555 kronor. Anledningen till minskningsbeslutet är att återställa det fria kapitalet för att täcka balanserade förluster.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2016

Mavshack AB (publ)
Styrelsen


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank