REGMAR

Disciplinnämnden ålägger Mavshack att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande tio årsavgifter

Aktierna i Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm AB:s ("Börsen") handelsplattform Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för Nasdaq First North Growth Market ("Regelverket").

Börsen har anfört att Mavshack brutit mot punkt 6.1.1 i Regelverket genom att inte till Börsen ha tillhandahållit efterfrågad information.

Börsen har även anfört att Mavshack brutit mot punkt 4.2.3 (b) i kombination med punkterna 4.2.1 (a) och 4.1.1 i Regelverket genom att inte så snart som möjligt ha offentliggjort förändring i Bolagets ledning.

Börsen har slutligen anfört att Mavshack, enligt supplement B till Regelverket, brutit mot god sed på aktiemarknaden och därmed Regelverket, genom att inte ha tillhandahållit en motivering till varför intjänandeperioden i Bolagets incitamentsprogram, beslutad på årsstämman 2023, understeg tre år.

Börsen har hemställt att Börsens disciplinnämnd ("Disciplinnämnden") prövar de påstådda överträdelserna av Regelverket. Muntlig förhandling har sedan dess hållits i Disciplinnämnden. Disciplinnämnden har idag meddelat sitt beslut och beslutet kan läsas i sin helhet som bilaga till detta pressmeddelande.

Stockholm den 8 december 2023
Mavshack AB (publ)

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta: 

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2023 kl. 08:30 CET.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank