Mavshack delårsrapport kvartal 1 (jan-mar) 2017

Mavshack publicerar härmed sin delårsrapport för det första kvartalet 2017. Fullständig rapport finns tillgänglig på www.mavshack.se.

Första kvartalet 2017 i sammanfattning

  • Företagets näst bästa försäljning i antalet sålda abonnemang för ett kvartal någonsin. Totalt såldes 820 370 abonnemang under kvartal 1, en ökning med 209 % jämfört med första kvartalet 2016 (Q1 2016: 265 839).
  • Distributionskanalen har återställts genom teknisk integration av tidigare operatörer för att säkerställa framtida intäkter, baserat på regulatoriska krav som i sin tur påverkar hur tecknande av abonnemang går till i flertalet av länderna där våra kunder befinner sig.
  • Från och med detta kvartal redovisas Ambientmedia som ett intresseföretag och ingår inte i koncernredovisningen. Utvecklingen av Ambientmedia redovisas som resultatandelar från intresseföretag i resultaträkningen. Nettoresultatet om -0,3 MSEK består av Mavshacks andel av Ambientmedias vinst om 0,2 MSEK och Goodwill avskrivning om 0,5 MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 5,2 MSEK (Q1 2016: 4,7). Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under kvartalet och uppgick till 5,2 MSEK (Q1 2016: 2,5). Vi ser fortsatt att den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i Kuwait och Förenade Arabemiraten där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel.
  • Mavshack har under kvartalet ingått avtal med T-Pay gällande "Direct Carrier Billing" (DCB) för Viva Bahrain och integrationen genomfördes under kvartalet. Anledningen till detta är, som tidigare kommunicerats, att Intigral slutar tillhandahålla tjänsten och som en följd av det har det strategiska partnerskapet med Intigral sagts upp.
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,5 MSEK (Q1 2016: -6,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatte att förbättras jämfört mot tidigare kvartal och uppgick till -2,0 MSEK för perioden (Q1 2016: -3,8 MSEK).

Nyckeltal koncernen

  Kv. 1 2017 Kv.1 2016 Kv. 4 2016 ÅR 2016 ÅR 2015
Rörelsens intäkter(tkr)  5 188 4 651 8 303 24 022 11 212*
Nettoresultat (tkr) -2 468 -5 996 -10 227** -23 092** -59 225
Balansomslutning (tkr) 34 173  78 746 34 660 34 660 78 746
Eget kapital (tkr) 25 308 72 633 23 842 23 842 66 191
Soliditet (%)  74 82 69 69 84
Nettoresultat per aktie (kr) före utspädning -0,02 -0,03 -0,07 -0,18 -0,79
Nettoresultat per aktie (kr) efter utspädning -0,01 -0,02 -0,05 -0,12 -0,60


*) Inkluderar en engångs post om 3 MSEK från omförhandlingen av innehållsavtal som ägde rum i kvartal 4 och där den aktuella nettoskulden förhandlades bort och där detta värde redovisades som en övrig intäkt (se not 2 i Bolagets årsredovisning 2015 för detaljer).
**) Inkluderar en engångs post om -7,6 MSEK från försäljning av Ambientmedia aktier samt om klassificering från dotterföretag till intresseföretag. Förlusten redovisas som avskrivning av immateriella tillgångar om 5,3 MSEK samt övrig rörelsekostnad om 2,3 MSEK.

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

28 april 2017

För mer information vänligen kontakta
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank