REGMAR

Bokslutskommuniké 2023

Kvartal 4 2023

  • Nettoomsättning för kvartal fyra var 3,2 (7,8) MSEK.
  • Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 7,0 (8,5) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-17,3) MSEK.
  • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -1,4 (-7,7) MSEK

Sammanfattning av januari - december 2023

  • Nettoomsättningen för januari - december var 16,4 (39,7) MSEK.
  • Rörelsens intäkter för januari - december var 23,3 (43,0) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-44,9) MSEK.
  • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -10,8 (-29,0) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.

Urval av händelser under 2023

-     Genomför ett omfattande besparingsprogram
-     Utser Anand Jhingan till vd
-     Lanserar Mavshack Zero i Indien
-     Lanserar Shapp i Indien
-     Expanderar på den Indiska e-handelsmarknaden
-     Årsstämma 2023 genomfördes den 5 maj
-     Stämman beslutade att sänka aktiekapitalet utan indragning av aktier
-     Bolagets VD Anand Jhingan förvärvar aktier i bolaget
-     Bolaget beslutade att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 5 647 983 kr.
-     MavshackLive.in fortsätter sin snabba tillväxttakt på den indiska e-handelsmarknaden
-     Bolaget lanserar i augusti mavshack.com i Qatar
-     Bolaget genomför riktad emission för kvittning av existerande skulder
-     En extra bolagsstämma hölls den 12 oktober i bolagets lokaler. Det beslöts att genomföra en sammanläggning av aktier 100:1 genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.
-     Bolaget har bytt Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ) pga av att Carnegie Investment har köpt upp Erik Penser Bank. Bolaget har pga detta ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser.
-     Disciplinnämnden har ålagt bolaget att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande tio årsavgifter. Se pressrelease från den 8 december 2023
-     Bolaget lämnade den 31 december 2023 in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt gentemot Horse Creek Entertainment AB ("HCE") och dess styrelseledamöter med anledning av fordran under ett låneavtal. 

Urval händelser efter periodens utgång 2023

-     Det beslutades ändra bolagsordningens paragraf 4 och 5 enligt följande:
§ 4 Aktiekapital: Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier: Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier.
- Det beslutades att minska aktiekapitalet med 12 622 646 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

Hej,
Alltsedan jag blev vd för Mavshack Group har jag fokuserat på att omstrukturera kostnadsbasen och fokusera vår energi på Mavshacks kärnverksamhet och jag är oerhört glad att kunna rapportera att ansträngningarna nu börjar ger riktigt bra resultat. Som jag skrev i mitt senaste vd-brev fortsätter Mavshacks kostnadsbesparingsprogram på full fart och vi närmar oss i första läget ett +/- 0 resultat med stormsteg. Under fjärde kvartalet 2024 ser vi verkligen resultatet i koncernens EBIT- och EBITDA-siffror. I vilket Mavshacks EBIT-resultat är hela 94 % bättre än Q4 2022 (-1,1 M SEK Q4 2023 vs -17,3 M SEK Q4 2022 ). Även på EBITDA-nivå ser vi ett betydligt bättre resultat med en ökning på 82 % (-1,4 Mkr under Q4 2023 mot -7,7 Mkr under Q4 2022). På samma sätt har även förlusterna på årsbasis minskat drastiskt och Mavshacks EBIT 2023 förbättrats med 67% (-14,9 M SEK 2023 mot -44,9 M SEK 2022) och EBITDA har förbättrats med 63% (-10,8 Mkr 2023 vs -29,0 Mkr 2022). Givetvis återspeglas alla neddragningar och kostnadsbesparingar även i koncernens omsättning som har minskat med 59 % under fjärde kvartalet  (3,2 M SEK under Q4 2023 vs 7,8 M SEK Q4 2022). Men nu när vi går in i 2024 gör vi det med förstärkt självförtroende och jag kan inte nog betona hur stolt jag är över Mavshack-teamet som gör allt de kan för att spendera våra pengar klokt varje dag!

För MavshackLive.in fortsätter tillväxten oförminskad med antalet kunder som stigit från cirka 9 000 i slutet av tredje kvartalet till mer än 13500 i slutet av fjärde kvartalet, dvs. en tillväxt på över 50 % samtidigt som antalet registrerade användare har gått från strax under 23 000 i slutet av tredjekvartalet till över 41 000 i slutet av fjärdekvartalet, en solid tillväxt på nästan 80 % ! När vi granskar de årliga siffrorna är det ännu mer fenomenalt att notera hur långt vi har kommit på MavshackLives resa bara på drykt ett år. I slutet av 2022 var vi i princip ingenstans med bara runt 1 600 registrerade användare och bara ynka 360 kunder. Efter bara tolvmånader har vi som nämnts ovan vuxit exponentiellt många gånger till 41 000 respektive 13 500.

I planerna framåt för MavshackLive.in är vi mycket angelägna att gå in i nästa tillväxtfas och vi planerar att rekrytera ytterligare influencers för att lansera marknadsföringskampanjer för att hjälpa potentiella köpare att hitta MavshackLive.in som varumärke. Via influencers räknar vi med att nå fler kunder som kommer till oss via organisk tillväxt i stället från riktade socialamediekampanjer som vi har arbetat med hittills. Kampanjerna i sociala medier kommer givetvis att fortsätta men influencer-videor kommer att göra vårt varumärke mer populärt och igenkännbart.

Som ni alla vet lanserade vi  Shapp! i Indien förra året och under 2023 nådde våra appinlägg snabbt över 20 miljoner potentiella kunder i Indien genom Shapps 189 indiska influencers. Detta var oerhört uppmuntrande och vi är alla glada över att göra en bredare lansering under 2024. Vi har valt att pausa en större lansering tills dess att Mavshack Gruppen som helhet har nått de lönsamhetsmål som vi satt upp.

Vad gäller den svenska verksamheten har de flesta kostnadsminskningarna kommit härifrån då vi äntligen kommer i kapp med de kostnader förknippade med nedmonteringen av huvuddelen av Itevo i Varberg och Karlstad. Mavshack huvudfokus i Sverige kommer framöver att ligga på koncernens lönsamma delar i form av Å-Data och givetvis vår innehållsverksamhet, där vi letar efter att strategiskt expandera till nya produkter och territorier.

Anand Jhingan, vd och koncernchef
Mavshack AB (publ)

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2024 kl. 10:15 CET.

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank