Bokslutskommuniké 2018

Kvartal 4 2018

  • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (4,5) MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 3,9 MSEK vilket är en minskning med 42% från 6,8 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -6,9 (-4,0) MSEK.
  • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,1 (0,6) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 2,4 (5,2) MSEK och sålde ca 290 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 67% jämfört med fjärde kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
  • IPMovers omsättning uppgick till 1,4 MSEK i intäkter för kvartalet (0,5).

Kommentarer från VD - En omvärld i ständig förändring

Jag sammanfattar 2018 genom att konstatera att vi lever i en ständigt föränderlig omvärld där yttre omständigheter påverkar oss på mer eller mindre kraftfulla sätt. För vår del har det främst inneburit att vi varit tvungna att anpassa oss och vår verksamhet efter förändringar i internationella regelverk gällande marknadsföring. Personligen attraheras jag av transparens i branschen och välkomnar förändringar som ser till konsumenternas bästa. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en framtidssäkrad verksamhet. Däremot blir det frustrerande att gång på annan behöva avbryta pågående marknadsaktiviteter då nya legala krav kräver ytterligare förändringar av våra produkter och tjänster. På grund av detta har vi under året inte hittat de internationella marknadssamarbeten för mavshack.com som vi under slutet av 2017 trodde oss ha på plats inför 2018. Trots detta säljer vi närmare 1.6 miljoner abonnemang under 2018 vilket i sig är ett stort styrkebesked för verksamheten. Mest konsumtion har vi fortsatt på PSL (Volleyboll) och vi ser att kunderna anpassar sina prenumerationer efter när det spelas matcher.

För våra övriga dotterbolag, 24hTech och IPMovers, är omsättningen högre än någonsin under året och glädjande nog ser vi fortsatt stor efterfrågan på båda företagens tjänster. Vi kommer under början av året att lansera vår tredje streamingtjänst via 24hTech (Slikflix.com) och använder oss av de erfarenheter vi skaffat oss under årens lopp. I Chandigarh har vi rekryterat ytterligare personal och samtidigt passat på att anpassa lokalerna bättre efter företagets behov, vilket innebär att vi blir mer kostnadseffektiva.

Under 2019 kommer vi fortsätta sträva efter samarbeten för vår egen produkt (mavshack.com) gällande innehåll som ska distribueras globalt och nya partners inom marknadsföring. Vi måste säkerställa att vi har bra innehåll på plats innan vi satsar några större resurser på marknadsföring. Gällande våra övriga bolag är vår bedömning att vi är på rätt väg och att vi behöver lägga lite energi på att bredda de verksamheter vi är aktiva inom. Potentialen är oändligt stor för båda enheterna vilket innebär att vi har alla möjligheter att utveckla vår affär såväl organiskt som via förvärv som kan komplettera det vi gör i dagsläget.

Resultatmässigt är 2018 ett mellanår för Mavshack, intäkterna från mavshack.com har minskat alldeles för mycket i jämförelse med planen för 2018, vilket gör att vi inte når upp till det vi trodde var möjligt när jag sammanfattade inför 2018. Till exempel är kostnaderna för att bedriva streamingverksamhet mer trögrörliga och svåra att minska i takt med intäktsbortfall. Vi har dock fortsatt sett över den fasta kostnadsmassan vilket på sikt kommer göra oss ännu mer konkurrenskraftiga över tid. Vi har även passat på att vidareutvecklat våra produkter baserat på marknadsefterfrågan. Sammanfattningsvis står vi starka inför 2019 och fortsätter sträva mot att skapa ett Mavshack med den fantastiska tillväxtpotentialen som finns för verksamhetens samtliga delar.

//Tommy Carlstedt VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för första kvartalet, räkenskapsåret 2019, publiceras den 26 april 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 22 februari 2019

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
[email protected] 

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:a januari 2019 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank