REGMAR

Link Prop Investment AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2023

 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 43 787 000 kr (38 479 597)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 6 609 075 kr (993 400)
 • Driftsöverskottet uppgick till 37 758 194 kr (26 399 609)
 • Förvaltningsresultat uppgick till 30 016 853 kr (20 073 949)
 • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 20,42 kr (13,66)
 • Periodens resultat uppgick till 16 295 377 kr (10 144 575)
 • Resultat per aktie uppgick till 11,09 kr (6,90)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 221,92 kr (229,14)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 8 kr/aktie för räkenskapsåret 2023 med kvartalsvis utbetalning om 2 kr/aktie

 

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 22 230 997 kr (20 200 762)
 • Driftsöverskottet uppgick till 21 414 952 kr (13 644 357)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 800 734 kr (10 259 489)
 • Periodens resultat uppgick till 10 166 059 kr (5 236 917)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,92 kr (3,56)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under 2023 har 100 procent av lokalerna varit uthyrda. De övriga rörelseintäkterna avser engångshyra till följd av investeringar i kylmaskin samt kraftförsörjning till en hyresgästs verksamhet.

Veoneer Sweden AB har under året nyttjat sin avstegsoption och flyttat från cirka 5000 kvm per 2023-12-31. Under året har ett nytt hyresavtal för labbytor om cirka 1200 kvm tecknats med Magna Electronics Sweden AB (tidigare Veoneer Sweden AB). I slutet av 2023 meddelade Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB att de i enlighet med hyresavtalet nyttjar en avstegsoption från och med 2024-09-30 för cirka 3000 kvm av deras totala yta på cirka 7000 kvm.

Under hösten refinansierades banklånet och förlängdes till 2026-11-06 med Stibor 3 mån som basränta och en räntemarginal på 1,50 procent.

Merparten av förbrukningen av el debiteras hyresgästerna vilket innebär att bolaget inte har påverkats i någon nämnvärd omfattning av de höga elpriserna. Även kostnader för värme och kyla debiteras till hyresgästerna.

Styrelsen följer noga utvecklingen i omvärlden och hyresgästernas situation. Samtliga hyresgäster har under året betalat sin ordinarie hyra.

På stämman den 24 maj 2023 fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 10 juli 2023, 9 oktober 2023, 8 januari 2024 samt 8 april 2024.

Med avstämningsdag den 9 januari 2023, 11 april 2023, 10 juli 2023 samt 9 oktober 2023 delade bolaget ut 2 kr per aktie och tillfälle.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har VD Mattias Rickardsson meddelat styrelsen att han har beslutat avgå som VD i Link Prop Investment. Mattias kvarstår som VD till dess en ny VD har utsetts och han kommer även under en övergångsperiod att stå till Link Prop Investment AB:s förfogande i syfte att säkerställa en god överlämning.

Med avstämningsdag den 8 januari 2024 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

 

KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Uthyrningsgraden i fastigheten har varit 100 procent under året och har genererat de högsta hyresintäkterna i bolagets historia. Samtliga hyresavtal är 100 procent indexerade mot KPI.

Investeringar om cirka 5,5 miljoner kronor avser en kylmaskin och kraftförsörjning för Arriver Software AB:s räkning. Investeringen har fakturerats Arriver Software AB vilket redovisas under övriga rörelseintäkter. Fastighetens marknadsvärde uppgår till 474 miljoner kronor (494). Fastighetsvärdet har påverkats negativt av ett ökat avkastningskrav samt de uppsagda ytorna. De negativa påverkningarna har delvis kompenserats av att hyresavtalens indexuppräkningar.

Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom ramen för nuvarande hyreskontrakts längd och omfattning.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma 2024: 22 maj 2024

Halvårsrapport 2024: 22 augusti 2024

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 publiceras vecka 12 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/


Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser,
[email protected] +46 8 545 271 00.

 

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av denna bokslutskommuniké.


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50