Om Link Prop Investment

Link Prop Investment AB

Organisationsnummer 556999-7710
Bransch Fastigheter

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Besöksadress C/o Wilfast Förvaltning AB Stora Badhusgatan 18
Postadress Göteborg
Webbplats www.linkpropinvestment.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Mattias Rickardsson VD Link Prop Investment AB (publ)
Carl Johan Thorell Fastighetschef Link Prop Investment AB (Publ)

Styrelse

Fredrik Österberg Styrelseordförande
Andreas Lindenhierta Styrelseledamot
Pontus Kågerman Styrelseledamot
David Bergendahl Styrelseledamot
Jakob Österberg Styrelseledamot
Ebba Sjögren Styrelseledamot

Bolagsordning

BOLAGSORDNING
Organisationsnummer: 556999-7710

§ 1 Firma

Bolagets firma är Link Prop Investment AB (publ). 

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län. Bolagstämma kan även hållas i Stockholm eller Göteborg. 

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.  

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500.000 stycken och högst 2.000.000 stycken. 

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. 

§ 8 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman; 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).   

Link_Prop_Investment_Bolagsordning_2015-07-08.pdf

Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Mattias Rickardsson VD [email protected] 070-228 60 28