REGMAR

Link Prop Investment AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2022

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 38 479 597 kr (31 840 108)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 993 400 kr (5 150 000)
 • Driftsöverskottet uppgick till 26 399 609 kr (27 944 975)
 • Förvaltningsresultat uppgick till 20 073 949 kr (22 045 346)
 • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 13,66 kr (15,00)
 • Periodens resultat uppgick till 10 144 575 kr (11 727 903)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,90 kr (7,98)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 229,14 kr (233,30)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 8 kr/aktie för räkenskapsåret 2022 med kvartalsvis utbetalning om 2 kr/aktie

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 200 762 kr (15 474 205)
 • Driftsöverskottet uppgick till 13 644 357 kr (10 993 380)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 259 489 kr (7 923 841)
 • Periodens resultat uppgick till 5 236 917 kr (3 392 535)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,56 kr (2,31)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 1 oktober 2022 tecknades nya hyresavtal med Veoneer Sweden AB samt Arriver Software AB. De nya avtalen som löper till 2025-09-30 ersätter det befintliga hyresavtalet med Veoneer Sweden AB som skulle löpt ut 2023-12-31. Hyra och andra kommersiella villkor i de båda hyresavtalen är samma som i de tidigare hyresavtalet med Veoneer Sweden AB vilket innebär att intäkterna för Link Prop Investment är oförändrade. Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB har en avflyttningsoption per 2023-12-31 med nio månaders uppsägningstid.

Spridningen av coronaviruset och kriget i Ukraina har inte påverkat utvecklingen av företagets eller koncernens verksamhet, ställning och resultat. Genom att merparten av förbrukningen av el debiteras hyresgästerna har inte bolaget påverkats i någon nämnvärd omfattning av de högre elpriserna. Styrelsen följer noga utvecklingen i omvärlden och hyresgästernas situation. Samtliga hyresgäster har under året betalat sin ordinarie hyra.

På stämman den 21 april 2022 fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 11 juli 2022, 10 oktober 2022, 9 januari 2023 samt 11 april 2023. Med avstämningsdag den 10 januari 2022, 11 april 2022, 11 juli 2022 samt 10 oktober 2022 delade bolaget ut 2 kr per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har hyresavtal med Actia Nordic AB samt Actia EMS AB förlängts med två år till 2029-02-28. I överenskommelserna om förlängning av hyresavtalen utgår även en hyresrabatt på 950 000 kr under 2023.

Med avstämningsdag den 9 januari 2023 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Efter att Actia Nordic AB och Actia EMS AB flyttade in i lokalerna uppgår uthyrningsgraden till 100 procent och perioden har genererat de högsta hyresintäkterna i bolagets historia.

Investeringen i Actia Nordic och Actia EMS lokaler har under perioden uppgått till cirka 11 mkr och totalt till cirka 23 miljoner kronor. Investeringen har finansierats via befintlig likviditet.

Fastighetens marknadsvärde uppgår till 494 miljoner kronor (493). Fastighetsvärdet har påverkats negativt av ett ökat avkastningskrav. Fastighetsvärdet har påverkats positivt av att 100 procent av hyresavtalen indexuppräknas till 2023 samt investeringar om 11 miljoner kronor för hyresgäster i fastigheten.

Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom ramen för nuvarande hyreskontrakts längd och omfattning.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma 2023: 24 maj 2023

Halvårsrapport 2023: 24 augusti 2023

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 publiceras vecka 15 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/


Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser,
[email protected] +46 8 545 271 00.

 

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ)

är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av denna bokslutskommuniké.


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50