REGMAR

Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2023

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2023

  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 21 556 003 kr (18 278 835)
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 210 495 kr (0)
  • Driftsöverskottet uppgick till 16 343 242 kr (12 755 252)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 12 216 119 kr (9 814 460)
  • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 8,31 kr (6,68)
  • Periodens resultat uppgick till 6 129 318 kr (4 907 658)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,17 kr (3,34)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 224,69 kr (230,33)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Fastigheten är uthyrd till 100 procent. Under perioden har Veoneer Sweden AB sagt upp sitt hyresavtal om 5145 kvm till avflytt per 2023-12-31. Förhandlingar pågår med aktörer om delar av den yta som Veoneer lämnar.

Bolaget delade ut 2 kr per aktie 9 januari 2023 samt 11 april 2023. På stämman den 24 maj fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 10 juli 2023, 9 oktober 2023, 8 januari 2024 samt 8 april 2024.

KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Fastigheten har under perioden varit uthyrd till 100 procent. Övriga rörelseintäkter består av engångshyra till följd av investeringar i Arriver Software AB:s lokaler.

Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom ramen för nuvarande hyreskontrakts längd och omfattning.

Link Props banklån förfaller 2023-12-28 och mot bakgrund av koncernens låga belåningsgrad på 32 procent samt löpande kontakter med banken är bedömningen att Link Prop kommer att kunna refinansiera lånet. Den nuvarande genomsnittliga räntan om 2,48 % första halvåret 2023 påverkas positivt av den ränteswap som bolaget har. Även ränteswapen löper ut 2023-12-28.

Genom att merparten av förbrukningen av el debiteras hyresgästerna har inte bolaget påverkats i någon nämnvärd omfattning av de högre elpriserna. Styrelsen följer noga utvecklingen i omvärlden och hyresgästernas situation. Samtliga hyresgäster har under året betalat sin ordinarie hyra.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2023: 26 februari 2024

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/


Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser,
[email protected] +46 8 545 271 00.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av denna bokslutskommuniké.


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50