REG

Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ)

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

Räkenskaper och utdelning

  • Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.
  • Att fastställa utdelningen till 8 kronor per aktie med fyra utdelningstillfällen med 2 kronor den 11/7 2022, den 10/10 2022, den 9/1 2023 samt den 11/4 2023 som avstämningsdagar.

Styrelse och arvode

  • Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.
  • Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två inkomstbasbelopp, 142 000 kronor, till ordföranden, med ett (1) inkomstbasbelopp, 71 000 kronor, till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • David Bergendahl, Pontus Kågerman, Jakob Österberg, Ebba Sjögren och Fredrik Österberg (ordförande) omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Revisor

  • MAZAR SET Revisionsbyrå AB omvaldes till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.

 

Göteborg den 21 april 2022

Styrelsen

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected]
+46 8 545 271 00.


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50