REG

Kommuniké från årsstämma i Link Prop Investment AB (publ)

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Räkenskaper och utdelning

  • Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2019 och resultaträkning för räkenskapsåret 2019 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2019 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019.
  • Att fastställa utdelningen till 8 kronor per aktie med fyra utbetalningar med 2 kronor per utbetalning.
  • Att fastställa avstämningsdagar för erhållande av utdelning till 13 juli 2020, 12 oktober 2020, 11 januari 2021 och 12 april 2021.

Styrelse och arvode

  • Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.
  • Att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • Att omvälja Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att välja Jakob Österberg till ny ordinarie styrelseledamot för samma period. (På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.)

Revisor

  • Att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Stockholm den 14 maj 2020

Styrelsen

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected] +46 8 545 271 00.


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50