REG

Kommuniké från årsstämma i Link Prop

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

 

Räkenskaper och utdelning

  • Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023.
  • Att fastställa utdelningen till 8 kronor per aktie med fyra utdelningstillfällen med 2 kronor den 8/7 2024, den 7/10 2024, den 7/1 2025 samt den 7/4 2025 som avstämningsdagar.

 

Styrelse, revisor och arvoden

  • Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.
  • Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • David Bergendahl, Pontus Kågerman (ordförande), Andreas Lindenhierta, Ebba Sjögren, Jakob Österberg och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter
  • MAZAR SET Revisionsbyrå AB omvaldes till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.
  • Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två inkomstbasbelopp, 152 400 kronor, till ordföranden, med ett inkomstbasbelopp, 76 200 kronor, till envar av övriga ledamöter, samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Göteborg den 22 maj 2024

STYRELSEN

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Fredrik Österberg, VD
Telefon: +46 18 19 49 50
E-post: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected] +46 8 545 271 00.

 


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50