Kallelse till extra bolagsstämma i Link Prop Investment

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 16 juni 2015, kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 10 juni 2015, dels anmäla sitt och eventuellt biträdes deltagande vid stämman, senast onsdagen den 10 juni 2015, gärna innan kl. 12.00, till bolaget per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds vid stämman samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 10 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.


Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Fastställande av arvode åt styrelsen.
  8. Beslut om antal styrelseledamöter.
  9. Val av styrelse och revisor.
  10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:

-att ovanstående dagordning godkänns (p. 4).

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

-att Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),

-att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p.7),

-att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter (p. 8), och

-att tidigare styrelse entledigas samt att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidson ska väljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma (p. 9).

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (linkpropinvestment.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2015

LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50