REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2024 kl. 15:30 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2024, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast den 16 maj 2024. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till Link Prop Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 14 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren och verkställts senast den 16 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
  • om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

 • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4) och
 • att bolagets tillgängliga vinstmedel disponeras enligt förslaget i årsredovisningen och att utdelning sker med totalt 8 kronor per aktie fördelat på 4 utdelningstillfällen med 2 kronor den 8/7 2024, den 7/10 2024, den 7/1 2025 och den 7/4 2025 som avstämningsdagar och med betalningsdagar tre vardagar efter respektive avstämningsdag (p. 8b).

Ett antal större aktieägare föreslår:

 • att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
 • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två inkomstbasbelopp, 152 400 kronor, till ordföranden, med ett (1) inkomstbasbelopp, 76 200 kronor, till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (p. 9),
 • att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett (1) revisionsbolag ska utses (p. 10) och
 • att David Bergendahl, Pontus Kågerman, Andreas Lindenhierta, Ebba Sjögren, Fredrik Österberg och Jakob Österberg omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med David Johansson som huvudansvarig revisor, omväljs till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11).

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 finns, tillsammans med fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut, tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.linkpropinvestment.se) samt hos bolaget. Handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Stockholm i april 2024

LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50