REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 april 2022, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast den 13 april 2022. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till Link Prop Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 13 april 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

  • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
  • att bolagets tillgängliga vinstmedel disponeras enligt förslaget i årsredovisningen och att utdelning därmed sker med totalt 8 kronor per aktie fördelat på 4 utdelningstillfällen med 2 kronor den 11/7 2022, den 10/10 2022, den 9/1 2023 samt den 11/4 2023 som avstämningsdagar och med betalningsdagar tre vardagar efter respektive avstämningsdag (p. 8b).

Ett antal större aktieägare i bolaget:

  • föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Österberg väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
  • föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två inkomstbasbelopp, 142 000 kronor, till ordföranden, med ett (1) inkomstbasbelopp, 71 000 kronor, till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (p. 9),
  • föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag ska utses (p. 10),
  • föreslår omval av David Bergendahl, Pontus Kågerman, Jakob Österberg, Ebba Sjögren och Fredrik Österberg för tiden intill nästa årsstämma samt omval av MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med David Johansson som huvudansvarig revisor, till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11).

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 finns, tillsammans med fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut, tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.linkpropinvestment.se) samt finns även hos bolaget. Handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i mars 2022

LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50