Kallelse till årsstämma i Link Prop Investment

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 september 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 23 september 2015, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28A, 411 21 Göteborg senast onsdagen den 23 september 2015.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 23 september 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut angående
   a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordning.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:
- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2015-01-08--2015-06-30 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen (p. 8 b), och
- att ny bolagsordning, enligt vad som närmare anges nedan, antas (p. 12).

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
- att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses (p. 10), och
- att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidson ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att Acrevi Revision KB, med huvudansvarig revisor Gunnar Johansson, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11)

Bolagsordningsändring (p. 12)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagets räkenskapsår omläggs från att vara brutet till kalenderår, att det förkortade räkenskapsåret vid omläggningen således blir 2015-07-01--2015-12-31, samt att bolagstämma även ska kunna hållas i Göteborg. Förslaget innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län. Bolagstämma kan även hållas i Stockholm eller Göteborg.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan samt av årsredovisningen. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015-01-08--2015-06-30 kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.linkpropinvestment.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i augusti 2015

LINK PROP INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen

Om Link Prop Investment

Handelsinformation
Kortnamn på First North: LINKAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006993804


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50