Link Prop Investment Halvårsrapport 2016

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) 
  • Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224 541) 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 308 705 kr (-4 188 726) 
  • Periodens resultat uppgick till 4 878 366 kr (-3 793 322) 
  • Resultat per aktie uppgick till 3,32 kr (-2,58)

(Siffrorna inom parentes är ej jämförbara då fastigheten förvärvades i maj 2015)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Med avstämningsdag den 15 januari och 15 april 2016 delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN
Koncernen utvecklas som beräknat. Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom längden för nuvarande hyreskontrakts omfattning.

Under första halvåret har kostnaderna för planerat underhåll varit lägre än budgeterat, men dessa kostnader beräknas öka under andra halvåret.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER HALVÅRETS UTGÅNG
Med avstämningsdag den 15 juli 2016 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké 2016: 2 mars 2017
Årsstämma 2016: 10 maj 2017
Halvårsrapport 2017: 23 augusti 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 augusti 2016

Link Prop Investment AB (publ)

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

Caesar Åfors
Vd

David Bergendahl
Styrelseledamot

Stefan Davidson
Styrelseledamot

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Caesar Åfors, vd
Telefon: +46 70-662 48 48, e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.linkpropinvestment.se.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Om Link Prop Investment
Handelsinformation Kortnamn på First North: LINKAB Certified Adviser: Wildeco Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag ISIN-kod: SE0006993804


Om Link Prop Investment

Bolaget ska direkt eller indirekt äga  och förvalta fastigheter samt idka annan därmedförenlig verksamhet.

Webbplats
www.linkpropinvestment.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Link Prop Investment via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LINKAB ISIN-kod SE0006993804 Certified Adviser Wildeco

IR-Kontakt

Fredrik Österberg IR-kontakt [email protected] +46 18 19 49 50