Resultat av Företrädesemissionen

Slutgiltiga sammanställningen visar att totala teckningen i Kentima Holdings företrädesemission om cirka 12,5 mnkr uppgår till 4 634 603 Units, motsvarande 14 598 999,45 kronor, vilket motsvarar en överteckning av företrädesemissionen om ca 2,1 mnkr eller ca 17 procent.

Totalt har 3 202 454 Units tecknats med företräde (81 procent av samtliga Units i företrädesemissionen) och 1 432 149 Units tecknats utan företräde av cirka 270 tecknare.

Genom överteckningen av företrädesemissionen kommer cirka 83 procent av Överteckningsemissionen om 2,5 mnkr att kunna tas i anspråk.

Samtliga tecknare kommer att erhålla full tilldelning. Avräkningsnotor beräknas kunna skickas ut måndagen den 6 juli.

Genom Erbjudandet tillförs Kentima Holding cirka 12,5 mnkr i likvida medel, efter emissionskostnader om cirka 1,6 mnkr och kvittning av lån från huvudägare om cirka 0,5 mnkr.

De nya aktierna beräknas kunna tas upp till handel på First North i början av augusti 2015. De nya teckningsoptionerna TO 1 B beräknas kunna tas upp till handel på First North i slutet av augusti 2015, under förutsättning att First North godkänner ansökan om upptagande till handel.

Genom företrädesemissionen och överteckningsemissionen emitteras 13 903 809 aktier, varav 499 998 aktier av serie A och 13 403 811 aktier av serie B, samt 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Kentima Holding att ha 25 816 569 aktier emitterade, varav 999 998 aktier av serie A och 24 816 571 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 868 507,64 kronor.

Lund den 6 juli 2015

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentimas produktområden:
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recording
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB