Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding

Den 6 november 2014 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

· Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställdes.
· Det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013/2014. Bolagets vinst disponeras enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs 15 732 957 SEK.
· Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014.
· Till ordinarie styrelseledamöter för räkenskapsåret 2014/2015 omvaldes Jens Kinnander och Kent Nilsson. Lars Johansson valdes till ny styrelseledamot. Jens Kinnander omvaldes till styrelseordförande. Till styrelsesuppleant valdes Annsofi Andersson.
· Arvode till styrelsens ordförande och Lars Johansson utgår enligt räkning och till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp per år. Basbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.
· Revisor, Karin Löwhagen, är vid stämman för räkenskapsåret 2011/2012 vald fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2014/2015. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.
· Stämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till bolagsstämman.
· Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att (här återgivet i sammandrag) bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om en eller flera emissioner innebärande utgivande av sammantaget högst ett antal A-aktier och/eller B-aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning respektive konvertering till ett belopp om högst 25 000 000 kr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta att betalning får ske med apportegendom eller med kvittningsrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Staffanstorp 2014-11-06

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden fyra olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.

Kentimas produktområden:
· HMI/SCADA Software, WideQuick®
· Video Management Software, Ethiris®
· Industrial Computers, Oe
· Operator Panels, WideQuick® HMI Panel 


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB