Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding

Den 12 november 2015 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

· Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställdes.

· Det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014/2015. Bolagets vinst disponeras enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs 5 102 036 SEK.

· Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015.

· Till ordinarie styrelseledamöter för räkenskapsåret 2015/2016 omvaldes Jens Kinnander och Kent Nilsson. Peter Ahlgren valdes till ny styrelseledamot. Jens Kinnander omvaldes till styrelseordförande. Till styrelsesuppleant valdes Annsofi Anderson.

· Arvode till styrelsens ordförande utgår enligt räkning och till Kent Nilsson med ett prisbasbelopp per år. Arvode för Peter Ahlgren utgår med belopp motsvarande två prisbasbelopp per år jämte tillägg om 4 000 kr såsom fast reseersättning för de styrelsemöten vid vilka Peter Ahlgren fysiskt närvarar. Basbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

· Revisor, Karin Löwhagen, har genom omval, för en period om 1 år, det vill säga fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2015/2016. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

· Stämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till bolagsstämman.

· Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att (här återgivet i sammandrag) bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om en eller flera emissioner av A-aktier och/eller B- aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier. Bemyndigandet omfattar högst 500 000 A-aktier och 29 000 000 B-aktier. Beslut får fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att styrelsen får besluta att betalning får ske med apportegendom eller med kvittningsrätt.

Staffanstorp 2015-11-13

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
   Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.
Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recorder
· WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB