Kentima Holding tillförs 3,6 mnkr via lösen av teckningsoptioner

Kentima Holding AB (publ) genomförde under juni 2015 en företrädesemission. Efter slutregistreringen av emissionen uppgick totalt antal aktier i bolaget till 25 816 569 (varav 999 998 A-aktier). I samband med emissionen utgavs också 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B. Teckningsperioden var under perioden från och med den 15 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016 och är därmed avslutad.

Utfallet blev att det totalt tecknades 3 345 542 nya B-aktier med stöd av teckningsoptionen och Bolaget tillförs därmed totalt 3 680 096,20 kronor före emissionskostnader om c:a 300 000 kronor. Det innebär att c:a 72 procent av samtliga TO 1 B utnyttjades för att teckna nya B-aktier. Antalet aktier i Kentima Holding AB (publ) kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 29 162 111 aktier (varav 999 998 A-aktier) och aktiekapitalet kommer att öka med 371 726,885172 kronor från 2 868 507,641961 kronor till 3 240 234,527133 kronor.

De nya aktierna bokförs som Kentima Holding IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av november 2016.

"Det är mycket glädjande att vi fick in 72 procent av teckningsoptionerna vilket visar att våra ägare tror på bolagets framtid och våra produkter", kommenterar bolagets VD Kent Nilsson.

Staffanstorp den 10 november 2016

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automa- tions- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområ- den. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar pro- duktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Oe Industrial Computers
  • WideQuick® HMI Panel
  • Ethiris® Video Management Software
  • Ethiris® Network Video Recorder
  • WideQuick® PSIM Software

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB