Kentima Holding offentliggör memorandum

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ) ("Kentima Holding" eller "Bolaget") offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission ("Erbjudandet").

Memorandum för nedladdning eller beställning
Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan laddas ner på:

- Kentima Holdings hemsida: www.kentima.se
- Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se
- EmissionsTorget: www.emtorget.se

Tryckt memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan beställas från Kentima Holding per e-post till: info@ kentima.com eller per telefon: 046 - 25 30 40.

Information till aktieägare med anledning av Erbjudandet
- Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla:
   a) Tryckt memorandum;
   b) Vd-brev;
   c) Emissionsredovisning;
   d) "Särskild anmälningssedel 1" för teckning med företräde; samt
   e) "Särskild anmälningssedel 2" för teckning utan företräde (porto betalt).

- Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring):
   a) Tryckt memorandum;
   b) Vd-brev; samt
   c) "Särskild anmälningssedel 2" för teckning utan företräde (porto betalt).

Informationsträff med anledning av Erbjudandet
Kentima Holding kommer att hålla en informationsträff med anledning av Erbjudandet, dit alla intresserade inbjuds att delta.

- Lund, tis 23 juni, kl 18.00, plats: Grand Hotel, Bantorget 1

Smörgås serveras från klockan 17.30, varpå presentationen börjar klockan 18.00 och beräknas avslutas senast klockan 19.30, inklusive tid för frågestund.

Anmälan till informationsträffen sker per e-post till: [email protected] eller per telefon: 046 - 25 30 40.

Lund den 4 juni 2015

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentimas produktområden:
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recording
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland an- nat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, betalade tecknade Units (BTU) eller andra värdepapper i Kentima Holding. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner (Units) i Kentima Holding kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör i samband med Erbjudandet.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units (BTU) eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna TO 1 B kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB