REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1, juli - september 2020 för Kentima Holding AB (publ)

Kentima inleder sitt nya verksamhetsår med en stark Q1-rapport. Bolagets EBITDA-resultat ökade med 1 361 KSEK och nådde 1 373 KSEK (12 KSEK) och samtidigt förbättrades rörelseresultatet till 276 KSEK (-871 KSEK). Bolagets försäljning av Egenutvecklade Produkter ökade med 41 procent och uppgick till 4 162 (2 959) KSEK, jämfört med samma period föregående år. Under Q1 uppgick koncernomsättningen till 10 522 (10 327) KSEK. Bolaget har under det första kvartalet fortsatt sitt intensiva utvecklingsarbete, haft en hög aktivitetsnivå mot kunderna, ökat tillväxttakten på Egenutvecklade Produkter och levererat ett bra resultat.

RAPPORTPERIOD, Q1 (juli - september 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 522 (10 327) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 617 (3 569) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 266 (1 400) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 373 (12) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 276 (-871) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 224 (-922) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -686 (-46) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet
  till -310 (-800) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 758 (5 795) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 306 (5 614) KSEK. Likviditeten har sedan perioden avslutades successivt förbättrats och var per den 31 oktober 6 705 KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Det känns fantastiskt roligt och väldigt inspirerande att vi inleder ett nytt verksamhetsår med ett starkt första kvartal. Perioden innehåller flera semestermånader och vi är dessutom mitt uppe i en pågående och allvarlig pandemi och trots detta, levererar vi en rapport där bolaget visar sin stora framtidspotential.

Våra produkter blir allt mer omtalade för sin kvalité, konkurrenskraft, flexibilitet och det mervärde våra produkter ger våra systemintegratörer och deras slutkunder. Jag känner att vi har en mycket stark och stabil organisation, kunnig personal och unika produkter. Vi är väl etablerade på marknaden och våra marknadsandelar ökar kontinuerligt. Allt tillsammans skapar ett stort värde och goda förutsättningar för bolagets fortsatta tillväxt.

Min bedömning är att vi kommande kvartal kommer se en fortsatt god tillväxt av våra Egenutvecklade Produkter och en fortsatt positiv resultatutveckling, även om vi känner stor respekt för vad den pågående Covid-19 pandemin kan innebära för oss och andra bolag", säger Kent Nilsson, VD, grundare och huvudägare.

Till Delårsrapporten Q1 juli - september 2020>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software
 • Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 • Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 • Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB