Kallelse till årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma tisdagen 20 november 2018 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.

Registrering
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, onsdagen den 14 november 2018.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 15 november 2018 (se nedan hur anmälan ska göras).

Inpassering och avprickning inför stämman sker den 20 november 2018 kl. 14.30-14.45.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman sker enligt följande:

 • Per brev under adress Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp, eller
 • Per telefon till 046-25 30 40, vardagar klockan 9:00-16:00, eller
 • Via e-post till [email protected] 

Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, mailadress, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två. Anmälningsblankett finns på Kentimas hemsida www.kentima.com.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan på adress Box 174, 245 22 Staffanstorp. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 14 november 2018 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer en sådan omregistrering.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman

 1. Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av minst en justeringsman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisor och eventuell revisorssuppleant
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 11. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Beslut om dispositioner av bolagets vinst, punkt 7 b

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Beslut om fastställande av arvode, punkt 8

Dewani AB föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med två (2) prisbasbelopp samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsemöten erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

Dewani AB föreslår därutöver att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val av styrelse m m, punkt 9

Dewani AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt av styrelsesuppleanten Annsofi Andersson för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Dewani AB föreslår att revisor Karin Elisabeth Löwhagen omväljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, punkt 10

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie betalas genom kvittning.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa - och företrädesvis större - investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emission av maximalt 500 000 A-aktier och 14 250 000 B-aktier.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 10 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

*****

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.kentima.com, och kommer hållas tillgängligt i bolagets lokaler i Staffanstorp, från och med den 25 oktober 2018. Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Handlingarna kommer också att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Bolagets Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB

Till anmälan och fullmakt>>

Staffanstorp i oktober 2018

Kentima Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 11:45 CET.

Om Kentima

Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.
Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

WideQuick® HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick® HMI Panel/Boxes
Ethiris® Video Management Software
Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
WideQuick® PSIM Software


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB