Kallelse till årsstämma i Kentima Holding

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 november 2015 kl. 15.30. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, fredagen den 6 november 2015 samt anmäla sig till bolaget senast fredagen den 6 november 2015 före kl. 17:00, via något av nedanstående alternativ:

E-post: [email protected]
Telefon: 046-25 30 40
Post: Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp

Kallelse, anmälningsblankett samt fullmakt återfinns på www.kentima.com/arsstamma

Staffanstorp 2015-10-13

Staffanstorp, oktober 2015, Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD Kentima Holding AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automa- tions- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområ- den. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar pro- duktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recorder 
· WideQuick® PSIM Software 
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB