REG

KALLELSE till årsstämma 2022, i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.

Rätt till deltagande och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska även anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 16 maj 2022 (se nedan hur anmälan ska göras).

Inpassering och avprickning inför stämman sker den 19 maj 2022 kl. 14.30–14.45.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman sker enligt följande:

 • Per brev under adress Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp, eller
 • Per telefon till 046-25 30 40, vardagar klockan 9:00–16:00, eller
 • Via e-post till [email protected]

Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, mailadress, samt eventuella biträden (som får vara högst två) eller ombud. Anmälningsblankett finns på Kentimas hemsida www.kentima.com.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan på adress Box 174, 245 22 Staffanstorp. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 11 maj 2022 och kan vara tillfällig. Aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer en sådan omregistrering.

Till anmälan och fullmakt>>

 

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av minst en justeringsman

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut

    a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

    b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

    c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisor och eventuell revisorssuppleant

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

11. Beslut om bolagsordningsändringar:

      a) Justering av § 7 om kallelse

      b) Införande av ny § 8d om ort för bolagsstämma

12. Stämman avslutas

 

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust, punkt 7 b

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för det förlängda räkenskapsåret 200701-211231 (18 månader) innebärande att resultatet i sin helhet föreslås överföras i ny räkning.

Beslut om fastställande av arvode, punkt 8

Dewani AB föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med två (2) prisbasbelopp samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsemöten erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut. 

Dewani AB föreslår därutöver att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Beslut om val av styrelse m m, punkt 9

Dewani AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt av styrelsesuppleanten Annsofi Andersson för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Dewani AB föreslår att Mazars AB, med huvudansvarig Rasmus Grahn, väljs till revisor tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, punkt 10

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie betalas genom kvittning.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa – och företrädesvis större – investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emission av maximalt 300 000 A-aktier och 8 550 000 B-aktier.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 10 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om bolagsordningsändring (justering av § 7 om kallelse), punkt 11 a)

Nuvarande utformning

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri alternativt, om detta ej är möjligt eller styrelsen finner det mer lämpligt, i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Ny utformning

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Förändringen består i att ”alternativt, om detta ej är möjligt eller styrelsen finner det mer lämpligt, i Svenska Dagbladet” utgår. Förslaget är föranlett av att det ska vara tydligt i vilken rikstäckande tidning annonsering om att kallelse skett ska ske i.

 

Beslutet om bolagsordningsändringen enligt denna punkt 11 a) är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslag till beslut om bolagsordningsändring (införande av ny § 8d om ort för bolagsstämma), punkt 11 b)

Utformning av ny punkt

§ 8d Ort för bolagsstämma

Utöver i orten där styrelsen har sitt säte ska bolagsstämman kunna hållas i Lund och Malmö.

Förslaget är föranlett av att, efter omläggningen av räkenskapsåret till kalenderår, det råder brist på lokaler under stämmoperioden i Staffanstorp där styrelsen har sitt säte.

Beslutet om bolagsordningsändring enligt denna punkt 11 b) är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.kentima.com, och kommer hållas tillgängligt i bolagets lokaler i Staffanstorp, från och med den 21 april 2022. Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Handlingarna kommer också att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 29 162 111 aktier, varav 999 998 A-aktier (med röstvärde 10) och 28 162 113 B-aktier (med röstvärde 1), motsvarande 38 162 093 röster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolagets Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB

Staffanstorp i mars 2022

Kentima Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2022 kl. 08:25 CET

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 

 • Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 • Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 • Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB