Idag är sista dag för handel med uniträtter

Kentima Holding AB (publ) ("Kentima Holding") informerar här om sista dag för handel med uniträtter i den pågående Emissionen samt repeterar detaljer om villkor och anvisningar för Erbjudandet. Dessutom har Kentima Holding erhållit ytterligare teckningsförbindelser om 0,8 mnkr. Totalt omfattas nu 59 procent av Emissionen (7,4 mnkr) av teckningsförbindelser, vilket är en uppgång från angiven siffra i memorandumet om drygt 52 procent (6,6 mnkr).

Idag, torsdagen den 25 juni 2015, är sista dagen för handel med uniträtter i Kentima Holding på First North.

För att förhindra förlust av ekonomiskt värde på uniträtterna måste dessa antingen utnyttjas för teckning av Units senast måndagen den 29 juni 2015 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller säljas på First North senast idag, torsdagen den 25 juni 2015.

Viktiga datum för emissionen:
-Teckningsperiod: 10 juni - 29 juni 2015 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag).
-Handel med uniträtter på First North: 10 juni - 25 juni 2015.
-Handel med betalda tecknade Units (BTU) på First North: från 10 juni 2015 till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Villkor för emissionen i sammandrag
-En (1) aktie i Kentima Holding innehavd på avstämningsdagen den 5 juni 2015 ger en (1) uniträtt.
-Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit, innehållande tre (3) nya aktier i Kentima Holding och en (1) teckningsoption TO 1 B i Kentima Holding.
-Teckningskurs per Unit: 3,15 kronor, varav teckningskurs per aktie är 1,05 kronor. Teckningsoptionerna TO 1 B ges ut utan vederlag.

Villkor för teckningsoptioner TO 1 B i sammandrag
-En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Kentima Holding under lösenperioden 16 oktober - 31 oktober 2016.
-Lösenkursen ska vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar tio bankdagar innan första dag i teckningsperioden. Vid bestämmande av lösenkursen sker avrundning neråt till närmaste tiotal öre. Lösenkursen ska dock vara lägst 1,10 kronor och högst 2,00 kronor per aktie.

Överteckningsemission till allmänheten
Utöver emissionen finns en överteckningsemission till allmänheten (även aktieägare räknas som allmänheten) i syfte att få fler aktieägare och en bättre handel i Kentima Holdings aktie. Överteckningsemissionen sker på samma villkor som emissionen i övrigt.

Vid tilldelning av Units från Överteckningsemissionen kommer i första hand 2 000 Units (motsvarande 6 300 kronor) att tilldelas varje tecknare så långt antalet Units räcker (minst 400 tecknare) och i andra hand i förhållande till visat intresse.

Ansökan om tilldelning av Units från Överteckningsemissionen görs genom att lämna in en anmälningssedel om Teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2") senast den 29 juni 2015 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag).

Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt
Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2"), memorandum samt informationsbroschyr kan laddas ner på:
· Kentima Holding hemsida: www.kentima.com
· Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se
· EmissionsTorget: www.emtorget.se/kentima2015

Tryckt memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2") kan beställas från Kentima Holding per e-post till: [email protected] eller per telefon: 046 - 25 30 40.

ISIN-koder
-Kentima Holding B-aktie: SE0005100757
-Kentima Holding BTU: SE0007185798
-Kentima Holding TO 1 B: SE0007185806
-Kentima Holding uniträtt: SE0007185780

Efter att tecknade Units registrerats hos Bolagsverket och Euroclear kommer Units att separeras i aktier och teckningsoptioner TO 1 B. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på First North i början av augusti. Kentima Holding kommer att ansöka om att teckningsoptionerna TO 1 B tas upp till handel på First North, vilket beräknas ske i slutet av augusti under förutsättning att First North godkänner ansökan.

Utökade teckningsförbindelser
Kentima Holding har under teckningsperioden erhållit ytterligare teckningsförbindelser om cirka 0,8 mnkr, huvudsakligen från investerare som kommer att teckna med stöd av uniträtter från huvudägaren Dewani AB som huvudägaren inte har möjlighet att utnyttja. Totalt omfattas nu 59 procent av Emissionen, motsvarande ett belopp om 7,4 mnkr, av teckningsförbindelser. Tidigare kommunicerad siffra i memorandumet över erhållna teckningsförbindelser var 52,4 procent (6,6 mnkr).

Lund den 25 juni 2015

Styrelsen i Kentima Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verk- samheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvän- dare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentimas produktområden:
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recording
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdik- tioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, betalade tecknade Units (BTU) eller andra värdepapper i Kentima Holding. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner (Units) i Kentima Holding kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör i samband med Erbjudandet.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units (BTU) eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna TO 1 B kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB