Hög tillväxt i Kentima AB för såväl orderingång som fakturering av egna produkter under Q4 (april - juni) 2015

I samband med den pågående nyemissionen som Kentima Holding AB (publ) just nu genomför har marknaden efterfrågat information om innevarande kvartal, det vill säga verksamhetsårets sista kvartal (Q4 april-juni). Tillväxten i Kentima AB, som framöver ska bli Kentima Holdings viktigaste dotterbolag, har under perioden Q1 - Q4 (t.o.m. 18 juni) en positiv tillväxt för såväl orderingång som fakturering av egenutvecklade produkter.

 • Försäljningen inom Kentima AB av egenutvecklade produkter (Ethiris® VMS, WideQuick® SCADA, Industridatorer och WideQuick® HMI-panel) ökade under Q4 (1 april - t.o.m. 18 juni) till 1,6 mnkr (0,8 mnkr), en ökning med 95 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Orderingången för Kentima AB av egenutvecklade produkter ökade under Q4 (1 april - t.o.m. 18 juni) till 2,3 mnkr (1,3 mnkr), en ökning med 77 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Antalet köpande kunder i Kentima AB, under perioden Q4 (1 april - t.o.m. 18 juni), ökade till 54 stycken (28), en ökning med 93 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Antalet registrerade partners till Kentima AB ökade under Q4 (t.o.m. 18 juni) till 240 stycken (133) varav drygt 200 är svenska partners, vilket är en ökning med 62 procent under ett år.
 • Fortsatt svag efterfrågan inom gruvindustrin påverkar orderingången inom dotterbolaget Kentima Control R&D AB negativt. Detta medför att omsättningen för hela koncernen under Q4 (apr - jun) minskar jämfört med samma period föregående år.
 • Resultatet för hela koncernen under Q4 (apr - jun) 2015 förbättras betydligt jämfört med samma period föregående år som en följd av ökad omsättning av egenutvecklade produkter inom Kentima AB samt ett pågående kostnadsbesparingsprogram.

Försäljningen som redovisas i dotterbolaget Kentima AB är exklusive konsultintäkter och den interna försäljningen till systerbolaget Kentima Control R&D AB. Förra året 2014 genomförde Kentima AB ett stort konsultprojekt till en extern kund under Q4 2014 och motsvarande projekt har inte funnits i år, vilket reducerat konsultintäkterna.

- De egenutvecklade produkterna i Kentima AB, med stor tyngd på programvara, ska bli de som lyfter Kentimakoncernen till att bli ett stort och lönsamt företag inom Automations- och Säkerhetsbranschen, säger vd Kent Nilsson.

Orderingången i Kentima Control R&D AB fortsätter att vara svag. Detta beror på att försäljningen av kundanpassade styrsystem i Kentima Control R&D AB nästan uteslutande går till företag verksamma inom gruvbranschen, och konjunkturen i gruvindustrin är fortsatt svag. Detta påverkar även den totala omsättningen i dotterbolaget Kentima AB.

Effekterna av att omsättningen i allt större grad består av egenutvecklade produkter och ett pågående kostnadsbesparingsprogram blir att koncernens resultat för Q4 (apr - jun) 2015 kommer att förbättras betydligt jämfört med samma period föregående år.

Försäljningsökningen av egna produkter på 95 procent i Kentima AB under det sista kvartalet av räkenskapsåret 2014/2015 ligger betydligt över koncernens finansiella mål, som säger att omsättningen i dotterbolaget Kentima AB ska vara minst 50 procent i genomsnitt varje år under de kommande fem åren. Den framtida förväntade omsättningsökningen ska komma från en ökad försäljning av egna produkter och kommer inom de närmaste kvartalen att påverka koncernens totala omsättning i allt större grad.

- Den tydliga tillväxten vi ser i Kentima AB kommer i huvudsak från försäljning på den svenska marknaden och detta kommer att vara en fortsatt strategi och huvudfokus för att uppnå de finansiella målen. Detta innebär att tillväxen på den svenska marknaden ska vara så stor att den ger den förväntade omsättningsökningen och vänder Kentimakoncernen till ett positivt resultat, avslutar vd Kent Nilsson.

Staffanstorp 2015-06-23

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentimas produktområden:

 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® Network Video Recording
 • WideQuick® PSIM Software
 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® HMI Panel

Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB