Handel med uniträtter samt teckningsperioden av units börjar idag

Idag, onsdagen den 10 juni, inleds teckningsperioden i företrädesemissionen i Kentima Holding AB (publ) ("Kentima Holding" eller "Bolaget") om cirka 12,5 miljoner kronor ("Emissionen").

Emissionen innebär att aktieägarna har företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier i Kentima Holding teckna en (1) Unit, innehållande tre (3) nya aktier och en teckningsoption TO 1 B.

Emissionen kompletteras med en överteckningsemission riktad till allmänheten om cirka 2,5 miljoner kronor ("Överteck- ningsemissionen"), vilka gemensamt bildar "Erbjudandet".

Ekonomiskt värde hos uniträtterna
Aktieägarna har per avstämningsdagen den 5 juni 2015 fått tilldelat en (1) uniträtt för varje aktie i Kentima Holding. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit för 3,15 kronor innehållande tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption TO 1 B. Teckningskursen per ny aktie uppgår därmed till 1,05 kronor och teckningsoptionerna TO 1 B emitteras vederlagsfritt.

Uniträtterna handlas på First North från och med idag, onsdagen den 10 juni 2015, till och med torsdagen den 25 juni 2015.

Alla aktieägare uppmärksammas på att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att förhindra förlust bör uniträt- terna utnyttjas för teckning av Units i Kentima Holding senast måndagen den 29 juni 2015 (observera att förvaltare ofta har tidigare sista svarsdag) eller säljas på First North senast torsdagen den 25 juni 2015.

ISIN-koder
- Kentima Holding B-aktie: SE0005100757
- Kentima Holding BTU: SE0007185798
- Kentima Holding TO 1 B: SE0007185806
- Kentima Holding uniträtt: SE0007185780

Efter att tecknade Units registrerats hos Bolagsverket och Euroclear kommer Units att separeras i aktier och teckningsoptio- ner TO 1 B. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på First North i början av augusti. Kentima Holding kommer att ansöka om att teckningsoptionerna TO 1 B tas upp till handel på First North, vilket beräknas ske i slutet av augusti under förutsättning att First North godkänner ansökan.

Överteckningsemissionen
Överteckningsemissionen riktar sig till allmänheten (även aktieägare räknas till allmänheten) och innebär att 800 000 Units kommer att emitteras utan företrädesrätt i syfte att få fler aktieägare i Bolaget och förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie. Teckning av Units från Överteckningsemissionen sker genom att senast måndagen den 29 juni lämna in en anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2").

Memorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt
Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2") kan laddas ner på:
- Kentima Holdings hemsida: www.kentima.com
- Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se
- EmissionsTorget: www.emtorget.se/kentima2015

Tryckt memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälnings- sedel 2") kan beställas från Kentima Holding per e-post till: [email protected] eller per telefon: 046 - 25 30 40.

Informationsträff med anledning av Erbjudandet Kentima Holding kommer att hålla en informationsträff med anledning av Erbjudandet, dit alla intresserade inbjuds att delta.

- Lund, tis 23 juni, kl 18.00, plats: Grand Hotel, Bantorget 1

Smörgås serveras från klockan 17.30, varpå presentationen börjar klockan 18.00 och beräknas avslutas senast klockan 19.30, inklusive tid för frågestund.

Anmälan till informationsträffen sker per e-post till: [email protected] eller per telefon: 046 - 25 30 40.

Staffanstorp 2015-06-10

Lund den 10 juni 2015
Styrelsen i Kentima Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verk- samheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvän- dare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentimas produktområden:

· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recording
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, betalade tecknade Units (BTU) eller andra värdepapper i Kentima Holding. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner (Units) i Kentima Holding kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör i samband med Erbjudandet.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units (BTU) eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna TO 1 B kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securi- ties Act eller någon provinslag i Kanada.


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB