Handel med teckningsoptioner i Kentima Holding inleds den 1 oktober

Kentima Holding AB inleder den 1 oktober 2015, handeln med teckningsoptioner. NASDAQ First North har godkänt bolagets ansökan om upptagande till handel avseende teckningsoptioner, vilka emitterades i samband med den nyemission som genomförts med teckningstid 10 juni - 29 juni 2015. Handel med TO 1 B kommer att pågå till och med den 27 oktober 2016.

Villkor för teckningsoptioner TO 1 B i sammandrag
Optionsinnehavare ska äga rätt att för varje Teckningsoption Teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en Teckningskurs motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen avseende Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i Teckningsperioden, avrundat neråt till närmaste helt tiotal öre. Teckningskursen ska dock vara lägst 1,10 kronor och högst 2,00 kronor per ny aktie. I avsaknad av notering av betalkurs under samtliga dagar som ingår i den period som Teckningskursen ska bestämmas, eller om Bolagets aktie inte är föremål för Marknadsnotering, ska Teckningskursen sättas till 1,10 kronor per ny aktie.

TO 1 B Villkor:
En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en ny aktie
Handelstid: 1 oktober 2015 - 27 oktober 2016
Teckningsperiod ny aktie: 15 oktober 2016 - 31 oktober 2016
Kortnamn: KENH TO 1 B
ISIN-kod: SE0007185806
Antal teckningsoptioner: 4 634 603

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets hemsida i det Memorandum som upprättades i samband med nyemissionen. Memorandumet hittar du på www.kentima.com/nyemission.

Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare sammanlagt högst 514 955,88 kronor genom emission av sammanlagt högst 4 634 603 aktier. Vid full teckning tillförs Kentima Holding AB (publ) ytterligare sammanlagt högst 9 269 206 kronor under 2016.

Staffanstorp 2015-09-25

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected],
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® Network Video Recorder
· WideQuick® PSIM Software
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® HMI Panel


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB