REGMAR

HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, juli - december 2020 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 18 februari 2021

Försäljningsvolymerna inom affärsområdena Automation & Säkerhet ökar kontinuerligt och kunderna köper allt oftare från fler än ett av bolagets produktområden. Under Q2 nådde försäljningen av Egenutvecklade Produkter den hittills högsta nivån under ett kvartal och uppgick till 5 651 KSEK och under Q1-Q2 ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter med 33 procent. Under Q1-Q2 ökade koncernomsättningen med 2 procent och uppgick till 23 376 KSEK. Tack vare den ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter ökade EBITDA-resultatet under första halvåret med 1 717 KSEK och uppgick till 2 750 KSEK, en ökning med 166 procent jämfört med samma period föregående år. Vid utgången av Q2 uppgick bolagets tillgängliga likvida medel till 7 498 KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q2 (oktober - december 2020)

· Nettoomsättningen uppgick till 12 854 (12 537) KSEK.
· Personalkostnaderna uppgick till 4 276 (4 430) KSEK.
· Övriga externa kostnader uppgick till 1 728 (1 576) KSEK.
· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 381 (1 020) KSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 285 (130) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 214 (62) KSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 008 (2 064) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 472 (215) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q2 (juli - december 2020)

· Nettoomsättningen uppgick till 23 376 (22 865) KSEK.
· Personalkostnaderna uppgick till 7 893 (7 999) KSEK.
· Övriga externa kostnader uppgick till 2 993 (2 976) KSEK.
· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 750 (1 033) KSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 562 (-741) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 438 (-860) KSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 320 (2 019) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 162 (-585) KSEK.
· Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 498 (6 393) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 6 574 (5 997) KSEK.

UTDRAG FRÅN VD HAR ORDET
"Under Q2 ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter med 28 procent och uppgick till 5 651 KSEK, den högsta nivån hittills under ett kvartal. Vi har under Q2 haft en särskilt stark försäljningsutveckling inom området Fastighetsautomation och våra marknadsandelar har ökat betydligt inom det här segmentet. Vi har också fått flera betydelsefulla beställningar som befäster hur väl våra produkter passar i stora och komplexa projekt där det ställs höga krav på att produkterna är säkra, kraftfulla och flexibla.

När andelen "försäljning Egenutvecklade Produkter" ökar av koncernens totala nettoomsättning, syns positiva effekter på positioner såsom bruttovinst, bruttomarginal och resultat. Under Q1-Q2 förbättrades bruttovinsten med 1 087 KSEK och EBITDA-resultatet uppgick under samma period till 2 750 (1 033) KSEK, en förbättring med 166 procent.

Framtiden för Kentima ser mycket positiv ut och min bedömning är att vi kommande kvartal kommer se en fortsatt god tillväxt av våra Egenutvecklade Produkter och en fortsatt positiv resultatutveckling."

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 18 februari 2021 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB
· WideQuick® HMI/SCADA Software
· Oe Industrial Computers
· WideQuick® Operator Panels/Boxes
· Ethiris® Video Management Software
· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
· Ethiris® NVR-N Rack Solutions
· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB