REGMAR

HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, januari - juni 2023 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 24 augusti 2023

Kentimas andra kvartal präglades av en kraftig resultatförbättring och en ökad bruttovinst. Under Q2 uppgick resultatet före avskrivningar (EBITDA) till 2 305 (1 410) KSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 125 (275) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 726 (117) KSEK. Under Q2 uppgick koncernomsättningen till 16 517 (18 205) KSEK och under Q1-Q2 34 652 (32 933) KSEK. Koncernens bruttovinst uppgick under Q2 till 8 331 (7 652) KSEK och bruttomarginalen uppgick till 50 (42) procent. Försäljningen av Kundanpassade Styrsystem uppgick under Q2 till 8 072 (10 485) KSEK och försäljningen av Egenutvecklade Produkter uppgick under Q2 till 6 219 (6 712) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q2, 3 MÅNADER (april-juni 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 517 (18 205) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 5 499 (5 230) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 150 (2 260) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 305 (1 410) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 125 (275) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 726 (117) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 581 (1 141) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -225 (-426) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q2, 6 MÅNADER (januari-juni 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 652 (32 933) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 11 219 (10 264) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 4 136 (3 888) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 859 (3 410) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 505 (1 246) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 762 (973) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 976 (1 618) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 504 (1 306) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 353 KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 7 568 KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

"Försäljningen av Egenutvecklade Produkter inom affärsområdena Automation och Säkerhet, ökar kontinuerligt och under första halvåret ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter till 14 420 (12 140) KSEK, en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten var rekordhög under första halvåret och uppgick till 17 049 (14 660) KSEK, en ökning med 2 389 KSEK jämfört med samma period föregående år. Successivt består en allt större andel av bolagets koncernomsättning av Egenutvecklade Produkter, vilket får en positiv inverkan på koncernens bruttomarginal, bruttovinst och resultat.

Under Q2 ökade EBITDA-resultatet med 63 procent och uppgick till 2 305 (1 410) KSEK och EBIT-resultatet ökade med 309 procent och uppgick till   1 125 (275) KSEK. Under det första halvåret, januari 2023 - juni 2023, ökade EBIT-resultatet med 101 procent jämfört med samma period föregående år, och uppgick till (2 505) 1 246 KSEK.

Under Q2 nådde inte koncernomsättningen upp till samma nivå som samma period föregående år och nedgången kom uteslutande från Affärsområdet Kundanpassade Styrsystem. En lägre byggtakt och ett osäkert konjunkturläge inom vissa kundsegment påverkade försäljningen av Egenutvecklade Produkter negativt under Q2. En av flera positiva signaler under kvartalet var att andelen av försäljningen som består av våra mjukvaror och mjukvarubaserade produkter ökade betydligt.

Kentima är ett framtidsorienterat bolag som bedriver ett omfattande utvecklingsarbete inom både Automation och Säkerhet. Det är starkt att vi trots våra höga utvecklingskostnader, under första halvåret, ökade rörelseresultatet till 2 505 (1 246) KSEK, en ökning med 101 procent jämfört med föregående år.

Minskade lagernivåer tillsammans med ett förbättrat resultat påverkar likviditeten och kassaflödet positivt. Våra tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter uppgick per 2023-06-30 till 8,3 MSEK, vilket är en förbättring med 3,3 MSEK jämfört med 2023-03-31.

Just nu arbetar vi med flera spännande kundprojekt och genomför viktiga utvecklingsprojekt som kommer att ligga till grund för en fortsatt ökad försäljning och hög tillväxt under flera år framöver. Vi ser också goda möjligheter att successivt öka vår lönsamhetsgrad.

Min samlade bedömning är att koncernen som helhet har fortsatt goda förutsättningar att nå en god tillväxt och en positiv resultatutveckling, även om vi på kort sikt kommer påverkas av det rådande konjunkturläget inom vissa branscher."

Till Halvårsrapport Q1-Q2, 6 månader, januari-juni 2023>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 08:25 CEST.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVRN Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB