REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1-Q4, juli 2020 - juni 2021 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 19 augusti 2021

Kentima presenterar idag en stark rapport med hög tillväxt och ökad lönsamhet! Under Q4 uppgick bolagets koncernomsättning till 15 039 (9 650) KSEK, bruttovinsten till 6 924 (4 574) KSEK, EBITDA till 2 041 (387) KSEK, EBIT till 940 (-505) KSEK och försäljningen av Egenutvecklade Produkter i dotterbolaget Kentima AB uppgick till 6 189 (4 260) KSEK, samtliga siffror jämförda med samma period föregående år. Under kvartalet hade bolaget en hög efterfrågan och stark försäljningstillväxt, både inom Automation & Säkerhet och inom Kundanpassade Styrsystem. Kentima har förlängt sitt räkenskapsår till 18 månader i samband med att man förändrat sitt räkenskapsår från brutet till kalenderår, och lämnar idag en Q4- samt en 12-månadersrapport.

RAPPORTPERIOD, Q4 (april - juni 2021)

· Nettoomsättningen uppgick till 15 039 (9 650) KSEK.

· Personalkostnaderna uppgick till 4 609 (4 345) KSEK.

· Övriga externa kostnader uppgick till 1 450 (1 590) KSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 041 (387) KSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 940 (-505) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 856 (-570) KSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 82 (1 661) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -1 354 (-112) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q4 (juli 2020 - juni 2021)

· Nettoomsättningen uppgick till 50 965 (44 830) KSEK.

· Personalkostnaderna uppgick till 17 131 (16 712) KSEK.

· Övriga externa kostnader uppgick till 5 722 (5 974) KSEK.

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 662 (2 695) KSEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 273 (-860) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 005 (-1 100) KSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 359 (5 287) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 788 (-219) KSEK.

· Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 550 (6 841) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit

om 7 000 (6 079) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Det känns fantastiskt glädjande att presentera en riktigt stark rapport för Kentima Holding.

Intresset för Kentima och våra produkter fortsätter växa och är just nu större än någonsin. Koncernomsättningen var rekordhög under Q4 och ökade med 56 procent och uppgick till 15 039 (9 650) KSEK, jämfört med samma period föregående år.

Under perioden har vi fördjupat samarbetet med flera betydelsefulla partners och inlett nya spännande samarbeten. Vår försäljning inom området Fastighetsautomation ökar kontinuerligt och våra systemintegratörer värdesätter högt alla möjligheter och den stora flexibilitet och skalbarhet som vårt WideQuick BMS-koncept erbjuder. Under fjärde kvartalet fortsatte vi vinna viktiga upphandlingar inom affärsområdet Säkerhet och även internationellt har vi haft en ökad försäljning.

Tillväxten för våra Egenutvecklade Produkter accelererar och under Q4 nådde försäljningen av Egenutvecklade Produkter den hittills högsta nivån under ett kvartal och uppgick till 6 189 (4 260) KSEK, en ökning med 45 procent jämfört med samma period föregående år.

På årsstämman i november 2020 tog vi beslut om att ändra vårt verksamhetsår till kalenderår samt att förlänga innevarande år till 18 månader. Rapporten, som omfattar fjärde kvartalet och verksamhetsårets första 12 månader, visar tydligt bolagets stora tillväxtpotential".

Till delårsrapporten Q1-Q4 juli 2020 - juni 2021>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande

den 19 augusti 2021 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB