REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3, juli 2020 - mars 2021 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 19 maj 2021

Bolagets tredje kvartal präglades av en hög orderingång, ett stort antal nya köpande kunder och nya betydelsefulla samarbeten. Koncernomsättningen under Q3 uppgick till 12 551 (12 315) KSEK och försäljningen av Egenutvecklade Produkter i dotterbolaget Kentima AB uppgick under Q3 till 4 640 (4 588) KSEK. Bolagets tillväxt under Q3 var lägre än förväntat och orsaken var bland annat den världsomfattande bristen på elektronikkomponenter som orsakade att bolaget inte kunde leverera enligt plan. Den höga orderingången under Q3 kommer emellertid att ge en positiv påverkan på försäljningssiffrorna under kommande kvartal. För att främja bolagets fortsatta tillväxt, kommer organisationen framöver förstärkas med ytterligare programmerare, support- och applikationsingenjörer samt fler renodlade säljare inom både Automation & Säkerhet.

RAPPORTPERIOD, Q3 (januari - mars 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 551 (12 315) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 629 (4 368) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 279 (1 408) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 870 (1 274) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -229 (385) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -289 (330) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 956 (1 606) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 1 980 (478) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q3 (juli 2020 - mars 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 35 927 (35 180) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 12 522 (12 367) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 4 272 (4 383) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 621 (2 307) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 333 (-356) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 149 (-530) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 277 (3 625) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 2 142 (-107) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 904 (6 624) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 7 000 (5 750) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Verksamhetsårets tredje kvartal var ett händelserikt och på många sätt ett framgångsrikt kvartal. Vi fortsätter attrahera nya kunder och har under Q3 inlett flera nya intressanta samarbeten. I början av mars skrev vi ett viktigt och spännande avtal med Fidelix OY i Finland.

Intresset för våra Egenutvecklade Produkter ökar kontinuerligt och orderingången i dotterbolaget Kentima AB var under Q3 rekordhög för ett enskilt kvartal och uppgick till 5 688 KSEK, vilket visar bolagets stora tillväxtpotential. Den positiva trenden för orderingången har fortsatt under inledningen av Q4, för båda dotterbolagen.

Vi påverkades under kvartalet negativt av den allmänna bristen på elektronikkomponenter och vi hade dessutom komponenter på väg till oss ombord på det fartyg som gick på grund i Suezkanalen i slutet av mars. Vi är fortsatt positiva inför framtiden och den rekordhöga orderingången under Q3 tydliggör att vi fortlöpande ökar våra marknadsandelar och detta kommer påverka försäljningen positivt kommande kvartal".

Till delårsrapporten Q1-Q3 juli 2020 - mars 2021>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB