REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3, juli 2019 - mars 2020 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 14 maj 2020

Kentima levererar en Q3-rapport med ökad koncernomsättning, bruttovinst samt EBITDA-resultat. Koncernomsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 12 315 (11 924) KSEK. Bruttovinsten uppgick under samma period till 5 817 (5 529) KSEK, en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Vår ökade bruttovinst är en effekt av att våra egenutvecklade produkter utgör en allt större del av koncernomsättningen. Försäljningen av egenutvecklade produkter fortsatte öka och under Q3 uppgick försäljningen till 4 588 (3 965) KSEK, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Under Q3 uppgick EBITDA-resultatet till 1 274 (1 008) KSEK, en ökning med 26 procent jämfört med föregående år.

RAPPORTPERIOD, Q3 (januari - mars 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 315 (11 924) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 368 (4 302) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 408 (1 336) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 274 (1 008) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 385 (345) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 330 (303) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 606 (188) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 478 (-626) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q3 (juli 2019 - mars 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 35 180 (37 285) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 12 367 (11 832) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 4 383 (4 001) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 307 (3 966) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -356 (1 992) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -530 (1 881) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 625 (4 416) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -107 (114) KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 624 (7 685) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 750 (6 928) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET

"Det känns glädjande att få presentera ett starkt kvartal med ökad koncernomsättning, högre bruttovinst och förbättrat rörelseresultat, jämfört med samma period föregående år. Vi fortsätter arbeta enligt vår fastlagda strategi, där målsättningen är att skapa en långsiktig och stabil tillväxt och vara ett attraktivt tillväxtbolag, inom Automation och Säkerhet.

Efterfrågan på bolagets produkter ökar kontinuerligt och försäljningen av våra egenutvecklade produkter ökade med 16 procent under Q3, jämfört med föregående år och uppgick till 4 588 (3 965) KSEK. På grund av den rådande Covid-19 pandemin är det svårt att bedöma hur de närmaste kvartalen kommer att utvecklas.

Jag har, trots det rådande läget, en mycket positiv tro på framtiden och våra möjligheter till en fortsatt ökad försäljning av våra egenutvecklade produkter inom Automation & Säkerhet."

Till Kentima Holding AB, Q1-Q3-rapport juli 2019 - mars 2020>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande

den 14 maj 2020 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

· WideQuick® HMI/SCADA Software

· Oe Industrial Computers

· WideQuick® Operator Panels/Boxes

· Ethiris® Video Management Software

· Ethiris® NVR and Ethiris® NVC

· Ethiris® NVR-N Rack Solutions

· WideQuick® PSIM Software

· Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

· Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

· Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB