REGMAR

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3, januari - september 2022 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 17 november 2022

Kentima presenterar återigen en stark kvartalsrapport som också innehåller positiva framtidsutsikter. Bolaget redovisar; Ökad omsättning, ökad bruttovinst, ökad försäljning av Egenutvecklade Produkter och ökat resultat. Omsättningen under Q3 steg med 14 procent och uppgick till 14 888 (13 005) KSEK. Under samma period ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter med 19 procent och uppgick till 5 049 (4 239) KSEK. Bruttovinsten ökade med 17 procent och uppgick till 7 162 (6 123) KSEK. Rörelseresultatet för Q3 ökade med 21 procent och uppgick till 1 268 (1 052) KSEK.  

RAPPORTPERIOD Q3, 3 MÅNADER (juli-september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 888 (13 005) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 4 245 (3 837) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 769 (1 387) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 441 (2 175) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 268 (1 052) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 071 (965) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 479 (26) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -586 (33) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q3, 9 MÅNADER (januari-september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 47 822 KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 14 509 KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 5 657 KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 851 KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 514 KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 2 045 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 861 KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 720 KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 181 (7 038) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 1 906 (5 455) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

"Det känns fantastiskt roligt att vi återigen kan presentera en stark och bra rapport med fortsatt god tillväxt och positiv resultatutveckling. Försäljningen av Egenutvecklade Produkter fortsätter att utvecklas positivt och efter rapportperiodens slut har orderingången inom detta område inletts mycket positivt. Sedan Kentima listades på Nasdaq First North Growth Market 2013 har försäljningen av Egenutvecklade Produkter ökat med över 600 procent.

Att under ett och samma verksamhetsår ställa ut på fyra mässor har krävt mycket av bolaget och vår organisation. Det har varit stora, viktiga och långsiktiga investeringar för Kentima och vi är övertygade om att dessa aktiviteter kommer att bidra till en fortsatt stabil, långvarig och sannolikt accelererande tillväxt.

För att upprätthålla vår höga leveransförmåga och minska bolagets påverkan av den globala bristen på elektronikkomponenter har vi under de senaste kvartalen avsiktligt ökat våra lagernivåer successivt. Under Q3 ökade lagervärdet med 2 919 KSEK och vår målsättning är att vi under 2023 successivt kommer att minska våra lagernivåer. Våra ökade lagernivåer i kombination med amorteringar av befintliga lån, ökade kundfordringar och kostnader för stora framtidssatsningar, har påverkat både likviditet och kassaflöde negativt.

Vår höga kunskapsnivå genomsyrar allt ifrån kvalitén på våra produkter till den rådgivning och spetskompetens vi bidrar med till våra systemintegratörer i olika projekt. Vi har arbetat intensivt med utveckling av nya produkter och nya programversioner som ska lanseras under Q4 2022 och under 2023. Vi har även arbetat med tre stora kundspecifika utvecklingsprojekt som ska vara klara i slutet av 2022 och under första halvåret 2023. Dessa utvecklingsprojekt som är både produktrelaterade och kundspecifika kommer, tillsammans med en utökad säljorganisation, ge positiva effekter på bolagets omsättning och resultat under 2023 och flera år framöver.

Vår målsättning är att öka tillväxttakten och vi ser goda möjligheter att lyckas med detta. Samtidigt måste vi ha en stor ödmjukhet inför att situationen i vår omvärld i kombination med bristen på elektronikkomponenter och konjunkturutvecklingen kan komma att påverka tillväxten framöver. Vi är dock mycket optimistiska både på kort och lång sikt.

Till våra aktieägare och potentiella investerare vill jag återigen lyfta fram hur viktigt det är att man är medveten om att den positiva utvecklingen vi har i Kentima är resultatet av ett långsiktigt arbete och en strategi som bygger på att Kentima ska vara ett attraktivt och framgångsrikt tillväxtbolag under lång tid framöver,

Min framtidstro på Kentima är större än någonsin och jag ser stora möjligheter att expandera verksamheten och fortsätta öka våra marknadsandelar."

Till delårsrapporten Q1-Q3, 9 månader, januari-september 2022>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]


Om Kentima

Prenumerera

Få löpande information från Kentima via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KENH ISIN-kod SE0005100757 Certified Adviser VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE AB